O nas

MISJA SZPITALA

„Lecze­nie na możli­wie najwyższym poziomie."

Pro­fesjon­alne reagowanie na potrzeby pacjentów”.

Cel Szpi­tala:
„Uzyskanie miana najlep­szej placówki służby zdrowia w wojew­ództwie poprzez zaspoka­janie wszys­t­kich potrzeb pacjentów”.

Szpi­tal Spec­jal­isty­czny im. Wł. Bie­gańskiego w Jędrze­jowie dzi­ała w opar­ciu o umowy zawarte z Świę­tokrzyskim Odd­zi­ałem Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia, co gwaran­tuje pac­jen­tom uzyskanie świad­czeń opieki zdrowot­nej finan­sowanych ze środ­ków pub­licznych — Pac­jent nie ponosi żad­nych kosztów związanych z pobytem w szpi­talu, lecze­niem i diagnostyką.

Jędrze­jów, lip­iec 2008 r.