O nas

Oddział Neonatologiczny Szpitala Specjalistycznego Artmedik Sp. z o.o.

O nas
Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie

MISJA SZPITALA

MISJA SZPITALA

„Lecze­nie na możli­wie najwyższym poziomie."

„Pro­fesjon­alne reagowanie na potrzeby pacjentów”.

 

Cel Szpi­tala:

„Uzyskanie miana najlep­szej placówki służby zdrowia w wojew­ództwie poprzez zaspoka­janie wszys­t­kich potrzeb pacjentów”.

 

Szpi­tal Spec­jal­isty­czny im. Wł. Bie­gańskiego w Jędrze­jowie dzi­ała w opar­ciu o umowy zawarte ze Świętokrzyskim Odd­zi­ałem Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia, co gwaran­tuje pac­jen­tom uzyskanie świad­czeń opieki zdrowot­nej finan­sowanych ze środ­ków pub­licznych — Pac­jent nie ponosi żad­nych kosztów związanych z pobytem w szpi­talu, lecze­niem i diagnostyką.

Jędrze­jów, lip­iec 2008 r.

 

Aktualności i komunikaty

Nasze certyfikaty

Historia Szpitala

Historia Szpitala

Historia jędrzejowskiego szpitala rozpoczyna się w roku 1918, kiedy to Rada miasta Jędrzejowa. uchwałą z dnia 4 wrzenia 1918 r., jednogłośnie uchwaliła odstąpić pod budowę szpitala grunt znajdujący się przy drodze do Laskowa. Ministerstwo Zdrowia Publicznego w projekcie opracowanym w kwietniu 1921 roku przewidywało konieczność wybudowania w Jędrzejowie szpitala na 205 łóżek. W roku 1926 powstał poddany pod protektorat wojewody Komitet Budowy Szpitala. W skład Komitetu wchodzili: M. Biłek - starosta; dr F. Przypkowski - lekarz powiatowy S. Pakaszewski - burmistrz miasta Jędrzejowa; P. Borkowski - ziemianin z Rzeszówka: oraz przedstawiciel Czerwonego Krzyża i przedstawiciel gminy żydowskiej. Opracowano projekt budowy szpitala powszechnego na 60 łóżek. Projekt przesłany do Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach uzyskał także pozytywną ocenę Departamentu V MSW w Warszawie. Budowa szpitala rejonowego w Jędrzejowie rozpoczęła się wiosną 1927 roku, a zakończyła w 1948 (budowa z powodu braku funduszy stanęła w roku 1929 i budynek w stanie surowym stał od 1930 do 1935 r.).

Oddanie do użytku publicznego szpitala nastąpiło w roku 1936. Pełna nazwa jędrzejowskiego szpitala w tym okresie brzmiała: "Powiatowy Szpital Powszechny im. Marszałka Piłsudskiego".

W nowo oddanym budynku szpitalnym dnia 22 grudnia 1936 roku rozpoczął działalność Oddział Chirurgiczny. Pierwszym Ordynatorem Oddziału i równocześnie Dyrektorem Szpitala został, pochodzący z Wilna, dr Alfred Krauss. Po śmierci dr Alfreda Kraussa, od dnia 1 lutego 1 939 roku. nowym dyrektorem szpitala i równocześnie prymariuszem Oddziału Chirurgii został dr Czesław Mazur, opiekę pielęgniarską spełniały w szpitalu Siostry Służebniczki Panny Marii, których przełożoną była Hipolita Kulpa.

W okresie okupacji hitlerowskiej na terenie szpitala wyrosła silna struktura organizacyjna Związku Walki Zbrojnej, z której z czasem powstała placówka Armii Krajowej. Ciekawostką jest, że Komendant Jędrzejowskiego Obwodu Armii Krajowej kpt. mjr Stefan Gądzio ps. "Kos", pod nazwiskiem Bronisław Krzesiński, był zatrudniony jako portier i stróż nocny w jędrzejowskim szpitalu (od października 1941 roku do sierpnia 1944 roku). Zastępcą Komendanta Placówki AK w tym czasie był intendent szpitalny Jan Gajur ps. "Twardy", a ogrodnikiem szpitalnym był Komendant Podobwodu Prząsław - por. kpt. Józef Nawrot ps. "Pług". Z Referatem Sanitarnym Obwodu AK współpracowały siostry zakonne z zakonu Niepokalanek Marii Panny z Dębicy pracujące w szpitalu. Zaprzysiężony był równie dr Stanisław Sędek ps. "Cyrulik".

W roku 1945 Dyrektorem szpitala był dr Ignacy Kwarta, który, po kilkuletniej niewoli, powrócił z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Wspomniany wyżej dr Stanisław Sędek w latach 1946 - 1978 (z dwuletnią przerwą w latach 1947 - 1949) pełnił funkcję Dyrektora Szpitala. Był też Ordynatorem Oddziału Chirurgiczno ginekologiczno Położniczego, z którego, w połowie roku 1966 oddzielono ginekologię i położnictwo tworząc samodzielne oddziały. Kolejnym Dyrektorem szpitala był, sprawujący tę funkcję aż do roku 1990 lek. med. Lech Spałek. W latach 1990 - 2008 funkcję Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie sprawowali kolejno: Stanisław Król. lek. med. Teresa Szwach. lek. med. Andrzej Hatny oraz Stanisław Stelmasiński.

Po reformie administracyjnej i likwidacji powiatów w 1975 roku szpital zakończył swoją działalność jako jednostka powiatowa, a w jego miejsce utworzono Zespół Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie, którego organem założycielskim został wojewoda kielecki. Zespól Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie, jako jednostka budżetowa sektora finansów publicznych. działał do roku 1998, kiedy to mocą Zarządzenia Wojewody Kieleckiego Nr 84/98 z dnia 12 sierpnia 1998r., oddział przekształcony w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Po wejściu w życie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku. Decyzji Wojewody Kieleckiego z dnia 20 maja 1993 roku. Zespół Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. Utworzono Radę Społeczną ZOZ, która stała się organem inicjującym i opiniodawczym organu założycielskiego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

Po reformie administracyjnej państwa i utworzeniu powiatów w 1999 roku. zaistniała konieczność reformy struktury służby zdrowia na terenie województwa świętokrzyskiego. Zespól Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie został przekazany jednostce samorządu terytorialnego szczebla powiatowego a uprawnienia organu założycielskiego przejął powiat jędrzejowski.

W roku 2007 rozpoczął się dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie okres znaczących zmian, poprzedzony powołaniem przez Zarząd Powiatu, w grudniu 2006 r., Zespołu w celu opracowania docelowego modelu funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Jędrzejowie. Planowano przekształcenie zakładu w spółkę kapitałową z udziałem pracowników zakładu. lub utworzenie tzw. spółki samorządowej. w której udziału miałyby powiat I samorządy gminne z terenu powiatu jędrzejowskiego. Proponowane projekty przekształceń nie uzyskały aprobaty zainteresowanych podmiotów. Trzecia możliwość przekształcenia zakładu - restrukturyzacja - nie wchodziła w grę z powodu braku środków finansowych. Rozważano także proponowaną przez samorząd województwa możliwość połączenia szpitala z innym zakładem opieki zdrowotnej. Ostatecznie, w związku z nieskutecznością podejmowanych działań, Zarząd i Rada Powiatu postanowiły skupić się na poszukiwaniu inwestora strategicznego. Właściwe organy gmin powiatu jędrzejowskiego, Rada Społeczna ZOZ, Rada Powiatu, a także Wojewoda Świętokrzyski wyraziły pozytywną opinię na temat wyboru inwestora strategicznego jako kierunku przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie. W wyniku ogłoszonego przetargu w dniu 03.03.2008r. została pozytywnie oceniona przez komisję przetargowa oferta firmy P.H.U. Artmedik. Rada Powiatu podjęła uchwalę o akceptacji oferty tej firmy, a dnia 6 marca 2008r. uchwalę w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie.

Począwszy od dnia 1 lipca 2008 roku, zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych dla społeczności powiatu jędrzejowskiego realizuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego w Jędrzejowie utworzony przez Artmedik. Prezesem Zarządu Spółki Artmedik jest Pan Rafał Chaiński. Nepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie kieruje Dyrektor Maciej Wróbel.

Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie działa w oparciu o umowy zawarte ze Świętokrzyskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia co gwarantuje pacjentom uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Galeria - historia szpitala

Kontakt

Szpital Specjalistyczny Artmedik Sp. z o.o.

ul. Mało­goska 25, 28 – 300 Jędrze­jów

tel.: +48 41 386 14 91

e-mail: sekretariat@szpital-jedrzejow.pl

Kontakt