Ordy­na­tor — dr n. med. Bog­dan Bakalarek

Witamy Państwa serdecznie w Odd­ziale Orto­pe­dii cen­trum medy­cznego ARTMEDIK. Jesteśmy placówką orto­pe­dii planowej zaj­mu­jącą się kom­plek­sowym lecze­niem schorzeń narządu ruchu.

Ordy­na­tor– dr Janusz Rzodeczko.
Na odd­ziale wykony­wane są znieczu­le­nia ogólne, miejs­cowe, pod­pa­jęczynówkowe i zewnątrzoponowe

Ordy­na­tor — dr Marceli Kalisz.

Odd­ział Dziecięcy jest jedynym w Powiecie Jędrze­jowskim odd­zi­ałem ukierunk­owanym na lecze­nie dzieci od urodzenia do 18 roku życia.

po.Ordynatora — dr Mirosław Sędek.

Odd­ział liczy 40 łóżek, w ramach Odd­zi­ału funkcjonuje 3 łóżkowy podod­dział Inten­sy­wnej Opieki Internistycznej,

Ordy­na­tor– dr Walde­mar Kwiecień
Zakres dzi­ałal­ności Odd­zi­ału Chirur­gicznego obe­j­muje lecze­nie zachowaw­cze i operacyjne:

•chorób prze­wodu pokarmowego

Ordy­na­tor — dr Tomasz Biskup.
Odd­ział wykonuje pełną diag­nos­tykę gineko­log­iczną (bada­nia chemiczne, USG, HSG, RTG, kolkoskopia).

Ordy­na­tor– dr Mał­gorzata Gołąb — Spec­jal­ista Neonatolog.

Ordy­na­tor - dr n. med. Mar­iusz Zieliński.
Hos­picjum Stacjonarne, to wydzielony spec­jal­isty­cznie przy­go­towany do speł­ni­a­nia swo­jej roli odd­ział lecznictwa stacjonarnego,

Pro­jekt „Rozwój sek­tora „bada­nia i rozwój” w wojew­ództwie świę­tokrzyskim poprzez stworze­nie Medy­cznego Zaplecza Badaw­czego w Kiel­cach”
Pro­jekt był real­i­zowany w ramach umowy o dofi­nan­sowanie nr UDA-RPSW.02.01.0026-​021/​1100
Oś pri­o­ry­te­towa II „Wspar­cie innowa­cyjności, budowa społeczeństwa infor­ma­cyjnego oraz wzrost potenc­jału inwest­y­cyjnego regionu”
Całkowita wartość wydatków związanych z pro­jek­tem wyniosła 32 716 690,00
Dofi­nan­sowanie ze środ­ków europe­js­kich wyniosło 13 423 856,05
W wyniku real­iza­cji pro­jektu pow­stało Medy­czne Zaplecze Badaw­cze składa­jące się z Lab­o­ra­to­rium Inżynierii Tkankowej i Banku Tkanek, Dzi­ału Diag­nos­tyki Obra­zowej i Ter­apii oraz Dzi­ału Symu­lacji Medy­cznej wraz z Cen­trum Bio­mechaniki i Pros­ek­to­rium
Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską z Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Świę­tokrzyskiego na lata 20072013
W efek­cie real­iza­cji pro­jektu utwor­zona 24 nowe etaty w tym 6 etatów badaw­czych.
Artmedik Sp. z o. o. naw­iązała współpracę z pod­mio­tami z sek­tora gospo­dar­czego (pod­pisane umowy z pod­mio­tami z sek­tora małych i śred­nich przed­siębiorstw).
Z zaku­pi­onej aparatury naukowo-​badawczej korzys­tają dwie wyższe uczel­nie.
Artmedik Sp. z o. o. w stwor­zonej infra­struk­turze badaw­czej prowadzi prace badaw­cze i wdrożył nowe usługi z zakresu: leczenia guzów macicy i kości metodą ter­moablacji, diag­nos­tyki schorzeń metodą tomo­grafii spek­tral­nej, hodowli komórek włas­nych pac­jen­tów w celu przeszczepu, nowej metody diag­nos­tyki przy uży­ciu rezo­nansu mag­ne­ty­cznego, bankowa­nia i przy­go­towywa­nia tkanek do przeszczepu od dawców.