Spec­jal­iza­cja: Choroby płuc (lecze­nie w domu pacjenta)

Zespół zlokali­zowany jest w Poradni Gruźl­icy i Chorób Płuc

Tel. 041 386 14 91 wew. 257

Przyj­mują:

Dr Jan Juchacki – Spec­jal­ista chorób płuc

Dr Walde­mar Michal­czak – Spec­jal­ista chorób wewnętrznych

Zadaniem Zespołu Domowego Leczenia Tlenem jest spra­wowanie opieki nad chorymi wyma­ga­ją­cymi wspo­ma­gania odd­echu przy pomocy kon­cen­tra­tora tlenu.

Tlenoter­apia polega na korzys­ta­niu przez Pac­jenta z urządzeń, które wzbo­ga­cają w tlen powi­etrze do odd­y­cha­nia. W warunk­ach domowych, z uwagi na możli­wość dłu­gotr­wałego stosowa­nia bez konieczności uzu­peł­ni­a­nia źródła tlenu, uży­wane są obec­nie tzw. kon­cen­tra­tory tlenowe, czyli urządzenia elek­tryczne które „zagęszczają” tlen z powi­etrza. Pac­jent korzysta z kon­cen­tra­tora zgod­nie ze wskaza­ni­ami lekarza, zazwyczaj codzi­en­nie przez pewną część doby. Jed­nocześnie Pac­jent taki pozostaje pod stałą opieką ośrodka ter­apii tlenem.

Domowe lecze­nie tlenem stosowane jest w przewlekłej niewydol­ności odd­e­chowej
a w szczególności:

- przewlekłej obtu­ra­cyjnej choro­bie płuc (POCHP);

- rozstrze­niu oskrzeli;

- zwłóknie­niu płuc;

- mukowis­cy­dozie;

- dys­plazji oskrzelowo – płucnej;

- ast­mie oskrzelowej.

Pod­stawą do obję­cia opieką przez zespół domowego leczenia tlenem jest skierowanie lekarza spec­jal­isty pul­monologii z Odd­zi­ału Chorób Płuc z którym NZOZ Szpi­tal w Jędrze­jowie pod­pisał zasady koor­dy­nacji i współpracy.

Infor­ma­cje:

Porad­nia Gruźl­icy i Chorób Płuc - 041 386 14 91 wew. 257