Dr Mał­gorzata Gołąb — Lekarz spec­jal­ista w dziedzinie neona­tologii
Porad­nia mieści się w budynku Szkoły Rodzenia

ZASADY POSTĘPOWA­NIA ZMIERZA­JĄCE DO UPOWSZECH­NI­A­NIA, WSPIERA­NIA
I OCHRONY KARMIENIA PIER­SIĄ


Tel. (041) 3861491
3861492
3861493
3861881

.

.

.