Poniedzi­ałek 7.25 - 15.00

Czwartek 7.2515.00

Doku­menty do pobra­nia:
- UMOWA
- CEN­NIK

Rejes­tracja (oso­biś­cie lub tele­fon­icznie) czynna w godz­i­nach pracy poradni.
Tel. (041) 3861491
3861492
3861493
3861881

Wewnętrzny: 217