Dar­mowa Porad­nia Laktacyjna

Przy­go­towanie do karmienia piersią

Zapraszamy mamy w ciąży i po urodze­niu dziecka do Poradni Laktacyjnej:

  • wspieranie kobiet oraz rodzin w rozwiązy­wa­niu prob­lemów związanych z karmie­niem piersią
  • wąt­pli­wości i obawy doty­czące karmienia piersią
  • trud­ności z przys­taw­ian­iem dziecka do piersi
  • ból w trak­cie karmienia, ból bro­dawek, piersi
  • mała ilość pokarmu
  • mały przy­rost masy ciała dziecka
  • dieta matki karmiącej
  • karmie­nie wcześ­ni­aków, bliźniąt

REJES­TRACJATEL: 692 588 368.

.

doula

Zapraszamy na nasze strony: