Przyj­muje dr Jan Juchacki — lekarz spec­jal­ista pul­monolog
Porad­nia mieści się w budynku Przy­chodni Spec­jal­isty­cznej na parterze
Rejes­tracja (oso­biś­cie lub tele­fon­icznie) czynna w godz­i­nach pracy poradni.

Tel. (041) 3861491
3861492
3861493
3861881