W poradni przyj­mują spec­jal­iści ginekologii i położnictwa pracu­jący w Szpi­talu.
Porad­nia ofer­uje porady, lecze­nie i zabiegi w zakre­sie: ginekologii tj. schorzeń narządu rod­nego wieku dojrza­łego i star­czego, ginekologii wieku dziecięcego, zaburzeń hor­mon­al­nych, wad roz­wo­jowych narządów rod­nych, stanów zapal­nych układu moc­zowo — płciowego, zaburzeń miesiączkowa­nia.
W poradni może być kon­tyn­uowane lecze­nie poszpitalne.

Rejes­tracja (oso­biś­cie lub tele­fon­icznie) czynna w godz­i­nach pracy poradni.

Tel. (041) 3861491
3861492
3861493
3861881.

.

KREW PĘPOWINOWAINFOR­MA­CJE DLA RODZĄCYCH