pdfPOROZU­MIE­NIE O WYKO­NA­NIU ŚWIAD­CZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH

PRO­GRAM ZAJĘĆ WYCHOWAW­CZYCH WOLON­TARIATU W SZPI­TALU W JĘDRZE­JOWIE NA ODD­ZIALE PEDI­ATRYCZNYM PROWAD­ZONYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAW­CZYM W PODZAM­CZU W ROKU SZKOL­NYM 20122013

wolontariat

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Pro­gram zajęć wolen­tar­iuszy z małymi pacjentami

W dniu 20.05.2015 r. zostało pod­pisane Porozu­mie­nie o wykony­wa­niu świad­czeń wolon­tarysty­cznych pomiędzy Szpi­talem Spec­jal­isty­cznym im. Wł. Bie­gańskiego w Jędrze­jowie a Fun­dacją Roz­woju Akty­wności „PROGRESS” z siedz­ibą w Jędrzejowie.

1 2 3 4
5 6 7