W pełni dar­mowa szkoła rodzenia dla kobiet w ciąży, planu­ją­cych ciążę oraz już tych w połogu.
Pro­gram w zakre­sie edukacji przed­porodowej.
Przy­go­towanie Kobi­ety do porodu siłami natury i połogu oraz edukacja rodz­iców w zakre­sie opieki nad noworodkiem.

PRO­GRAM SZKOŁY RODZENIA

Koor­dy­na­tor Szkoły Rodzenia: lic. Elż­bi­eta Maj położna specjalistka

Zaję­cia odby­wają się w każdy poniedzi­ałek o godzinie 17:0019:00

Jędrze­jów ul. Mało­goska 25 nr. kon­tak­towy: (041) 3862183

Zaję­cia teoretyczne

1. Wprowadze­nie – dr. Zofia Szarek – ginekolog położnik

Omówie­nie pro­gramu szkoły rodzenia, prawa pac­jenta, pod­sta­wowe objawy ciąży fizjo­log­icznej, dieta przyszłej mamy, typowe prob­lemy ciężarnych, bada­nia konieczne w ciąży, higiena kobi­ety ciężarnej, przed­porodowe bada­nia dziecka, ew. kaseta video-​poród fizjologiczny.

2. Poród /​położna — lic. Elż­bi­eta Maj – położna specjalistka

Symp­tomy zbliża­jącego się porodu, potrzebna doku­men­tacja, wal­izka rodzącej, okresy porodu, przy­go­towanie do porodu akty­wnego, rola przyszłego ojca na sali porodowej i jego zada­nia, wycieczka na salę porodową, prezen­tacja niek­tórych urządzeń medy­cznych oraz akce­sorii uży­wanych pod­czas porodu.

3. Fizjolo­gia noworodka /​dr. Mał­gorzata Gołąb - lekarz neonatolog

Skala APGAR, noworodek – stany adap­ta­cyjne, najczęst­sze niepokoje okresu noworod­kowego, szczepi­enia, ew. film „Piękne narodziny”.

4.Pielęgnacja noworodka — Mał­gorzata Cicha – Łochowska — pielęg­niarka neonatologiczna

Wyprawka dla noworodka, orga­ni­za­cja kącika noworodka, pielę­gnacja pępka, kąpiel noworodka, przyucze­nie przyszłych tatusiów do kąpieli i nauka pod­sta­wowych chwytów noworodka.

5.Połóg /​położna — lic. Elż­bi­eta Maj – położna specjalistka

Pielę­gnacja rany krocza lub rany poop­er­a­cyjnej, znacze­nie karmienia nat­u­ral­nego w roz­woju dziecka, skład mleka matki, zasady odży­wia­nia w okre­sie karmienia pier­sią, tech­niki karmienia pier­sią, nawał pokar­mowy, więź emocjon­alna matki i dziecka, rola babci i dzi­adka w rodzinie z nowo nar­o­d­zonym dzieckiem.

Zapoz­nanie z inic­jatywą Szpi­tal Przy­jazny Dziecku i pro­gramem „10 kroków do udanego karmienia piersią”

6.Aspekty psy­cho­log­iczne – mgr Bogusława Nowińska

W ciąży i pod­czas porodu i połogu.

Pod­sumowanie kursu, dyskusja.

Zaję­cia prak­ty­czne odby­wają się po każdym wykładzie

Odd­y­chanie torem przeponowym, ćwiczenia krę­gosłupa, ćwiczenia roz­cią­ga­jące mięśnie krocza i dna mied­nicy, pełna relak­sacja, ćwiczenia Kegla.

DLA NASZYCH PAC­JEN­TEK, ZAJĘ­CIA PROWAD­ZONE W RAMACH SZKOŁY RODZENIA BEZPŁATNE

.

.

.
Zapraszamy na stronę:
KREW PĘPOWINOWAINFOR­MA­CJE DLA RODZĄCYCH