Infor­ma­cje:

Dla pac­jen­tów posi­ada­ją­cych prawo do świad­czeń opieki zdrowot­nej finan­sowanych ze środ­ków pub­licznych oraz skierowanie, bada­nia tomo­grafii kom­put­erowej wykony­wane są bezpłatnie.

Skierowa­nia na bada­nia tomo­grafii kom­put­erowej wys­taw­iane są przez lekarzy spec­jal­istów pracu­ją­cych w porad­ni­ach spec­jal­isty­cznych posi­ada­ją­cych kon­trakt z NFZ

Skierowanie wys­tawia: …na bada­nia diag­nos­ty­czne kosz­tochłonne (np. tomo­grafia kom­put­erowa) – lekarz będący lekarzem ubez­pieczenia zdrowot­nego w poradni, która zawarła umowę z Fun­duszem na ambu­la­to­ryjną opiekę spec­jal­isty­czną, reha­bil­i­tację lub psy­chi­a­trię, prowadzący lecze­nie pac­jenta i stwierdza­jący potrzebę wyko­na­nia danego bada­nia (w przy­pad­kach uza­sad­nionych medy­cznie); Lekarz POZ, w ramach badań kosz­tochłon­nych, może kierować chorych jedynie na kolonoskopię i gas­troskopię. Skierowa­nia na inne bada­nia (np. tomo­grafię) wys­taw­iane są przez lekarzy specjalistów”