Pomoc Pac­jen­tom oferują:

  • Pełnomoc­nik ds.praw pac­jenta — przyj­muje skargi i inter­wencje w przy­pad­kach łama­nia praw pacjenta.
mgr Agnieszka Chabuz
Kon­takt: wtorek i czwartek 1230 - 1330
Tel.: (041) 3861491, wewnętrzny: 273.
  • Kapelan Szpi­tala
Adam Ścibiorowski
Parafia rzym­skoka­tolicka pw. Bł Win­cen­tego Kadłubka
Jędrze­jów ul Klasz­torna 20
Tel.: (041) 3862308
Kom.: 518 737 808
  • Pra­cownik Społeczny
Czarniecka Ewelina

Pomoc w obję­ciu opieką soc­jalną Pac­jen­tów, zna­j­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji mate­ri­al­nej i zawodowej, przez odpowiedni rejon opiekuńczy.
Wykony­wanie niezbęd­nych czyn­ności związanych z przyję­ciem Pac­jenta do Domu Opieki Społecznej, Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, Schro­niska dla Bez­dom­nych.
Pomoc Pac­jen­tom w skom­ple­towa­niu doku­men­tów doty­czą­cych orzeka­nia o stop­niu niepełnosprawności.

Tele­fon:
041 386 14 91