NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

POWIAT JĘDRZE­JOWSKI

zmi­ana od dnia 1 października 2017 r.

1. NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
W WARUNK­ACH AMBULATYRYJNYCH

Od dnia 01 października 2017 r. świad­czenia noc­nej i świątecznej opieki
zdrowot­nej warunk­ach ambu­la­to­ryjnych
udzielane będą w:
Poradni Noc­nej i Świątecznej Opieki Zdrowot­nej Artmedik Sp. z o. o
ul. Mało­goska 25, 28300 Jędrze­jów (parter budynku przy­chodni)
Tel. 41 388 28 19

2. ŚWIAD­CZENIA NOC­NEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI
ZDROWOT­NEJ UDZIELANEJ W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY

Udzielane będą przez:
ŚWIĘ­TOKRZYSKIE CEN­TRUM RATOWN­ICTWA MEDY­CZNEGO I
TRANS­PORTU SAN­I­TARNEGO W KIEL­CACH
Wezwa­nia należy zgłaszać pod numer tele­fonu:
41 3446503; 41 3442647

Doty­czy świad­czeń udzielanych od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od
18.00 do 8.00 dnia następ­nego oraz w soboty, niedziele i inne dni
usta­wowo wolne od pracy w godz­i­nach od 8.00 do 8.00 dnia następnego

swiateczna