Świę­tokrzyski Odd­ział Wojew­ódzki Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia informuje,że
od dnia 01.03.2011 r. świad­czenia w zakre­sienoc­nej i świątecznej opieki zdrowot­nej (od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 18.00 do 8.00 dnia następ­nego oraz w soboty, niedziele i inne dni usta­wowo wolne od pracy w godz­i­nach od 8.00 do 8.00 dnia następ­nego) będą udzielane przez:

ŚWIĘ­TOKRZYSKIE CEN­TRUM RATOWN­ICTWA MEDY­CZNEGO I TRANS­PORTU SAN­I­TARNEGO, JĘDRZE­JÓW, ul.11 LISTOPADA 26, tel. 41 386 76 11

http://​www​.nfz​-kielce​.pl/​d​o​c​/​2027

Wnioski, uwagi i skargi doty­czące funkcjonowa­nia sys­temu noc­nej i świątecznej opieki zdrowot­nej prosimy kierować do Świę­tokrzyskiego Odd­zi­ału Wojew­ódzkiego Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia

Kierownik Sekcji Skarg i Wniosków, ul. Jana Pawła II 9, 25025 Kielce
tel. (41) 3646106, kom. 609 678 635

Dyżu­ru­jący w Stacji Pogo­towia ul. 11 Listopada 26 lekarz udziela porad w warunk­ach ambu­la­to­ryjnych, tele­fon­icznie, lub w domu pac­jenta

Pac­jent może sko­rzys­tać z tej formy opieki zdrowot­nej w przypadku:

 • nagłego zachorowa­nia;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugeru­ją­cych bezpośred­nie zagroże­nie życia lub istotny uszczer­bek zdrowia, a zas­tosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej oprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczeki­wanie na otwar­cie przy­chodni może znacząco nieko­rzyst­nie wpłynąć na stan zdrowia.

Sko­rzys­tanie ze świad­czeń POZ w nocy i w święta uza­sad­ni­ają między innymi:

 • zaostrze­nie dolegli­wości znanej choroby przewlekłej (np. kole­jny napad astmy oskrzelowej);
 • infekcja dróg odd­e­chowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C), szczegól­nie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku;
 • bóle brzucha, nieustępu­jące mimo stosowa­nia leków rozkurczowych;
 • bóle głowy, nieustępu­jące mimo stosowa­nia leków przeciwbólowych;
 • biegunka lub wymioty, szczegól­nie u dzieci lub osób w podeszłym wieku;
 • zatrzy­manie wia­trów, stolca lub moczu;
 • nagłe bóle krzyża, krę­gosłupa, stawów, kończyn itp.;
 • zaburzenia psy­chiczne (z wyjątkiem agresji lub doko­nanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogo­towie ratunkowe).
 • Pac­jen­tom przysługują także zabiegi pielęg­niarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżu­ru­jącego w Stacji Pogo­towia oraz zabiegi wynika­jące z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykony­wane przez pielęg­niarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.