Szpital w Jędrzejowie

His­to­ria jędrze­jowskiego szpi­tala rozpoczyna się w roku 1918, kiedy to Rada miasta Jędrze­jowa. uch­wałą z dnia 4 wrzenia 1918 r., jednogłośnie uch­wal­iła odstąpić pod budowę szpi­tala grunt zna­j­du­jący się przy drodze do Laskowa. Min­is­terstwo Zdrowia Pub­licznego w pro­jek­cie opra­cow­anym w kwiet­niu 1921 roku. przewidy­wało konieczność wybu­dowa­nia w Jędrze­jowie szpi­tala na 205 łóżek. W roku 1926 pow­stał pod­dany pod pro­tek­torat woje­w­ody Komitet Budowy Szpi­tala. W skład Komitetu wchodzili: M. Biłek — starosta; dr F. Przyp­kowski — lekarz powia­towy S. Pakaszewski — bur­mistrz miasta Jędrze­jowa; P. Borkowski — ziemi­anin z Rzeszówka: oraz przed­staw­iciel Czer­wonego Krzyża i przed­staw­iciel gminy żydowskiej. Opra­cow­ano pro­jekt budowy szpi­tala powszech­nego na 60 łóżek. Pro­jekt przesłany do Wydzi­ału Zdrowia Urzędu Wojew­ódzkiego w Kiel­cach uzyskał także pozy­ty­wną ocenę Depar­ta­mentu V MSW w Warsza­wie. Budowa szpi­tala rejonowego w Jędrze­jowie rozpoczęła się wiosną 1927 roku, a zakończyła w 1948 (budowa z powodu braku fun­duszy stanęła w roku 1929 i budynek w stanie surowym stał od 1930 do 1935 r.).

Odd­anie do użytku pub­licznego szpi­tala nastąpiło w roku 1936. Pełna nazwa jędrze­jowskiego szpi­tala w tym okre­sie brzmi­ała: ?Powia­towy Szpi­tal Powszechny im. Marsza­łka Piłsudskiego?.

W nowo odd­anym budynku szpi­tal­nym dnia 22 grud­nia 1936 roku rozpoczął dzi­ałal­ność Odd­ział Chirur­giczny. Pier­wszym Ordy­na­torem Odd­zi­ału i równocześnie Dyrek­torem Szpi­tala został, pochodzący z Wilna, dr Alfred Krauss. Po śmierci dr Alfreda Kraussa, od dnia 1 lutego 1 939 roku. nowym dyrek­torem szpi­tala i równocześnie pry­mar­iuszem Odd­zi­ału Chirurgii został dr Czesław Mazur, opiekę pielęg­niarską speł­ni­ały w szpi­talu Siostry Służeb­niczki Panny Marii, których przełożoną była Hipolita Kulpa.

Szpital w Jędrzejowie

W okre­sie oku­pacji hitlerowskiej na tere­nie szpi­tala wyrosła silna struk­tura orga­ni­za­cyjna Związku Walki Zbro­jnej, z której z cza­sem pow­stała placówka Armii Kra­jowej. Cieka­wostką jest, że Komen­dant Jędrze­jowskiego Obwodu Armii Kra­jowej kpt. mjr Ste­fan Gądzio ps. ?Kos?, pod nazwiskiem Bro­nisław Krze­siński, był zatrud­niony jako portier i stróż nocny w jędrze­jowskim szpi­talu (od października 1941 roku do sierp­nia 1944 roku). Zastępcą Komen­danta Placówki AK w tym cza­sie był inten­dent szpi­talny Jan Gajur ps. ?Twardy?, a ogrod­nikiem szpi­tal­nym był Komen­dant Podob­wodu Prząsław — por. kpt. Józef Nawrot ps. ?Pług?. Z Refer­atem San­i­tarnym Obwodu AK współpra­cow­ały siostry zakonne z zakonu Niepokalanek Marii Panny z Dębicy pracu­jące w szpi­talu. Zaprzysiężony był równie dr Stanisław Sędek ps. ?Cyrulik?.

W roku 1945 Dyrek­torem szpi­tala był dr Ignacy Kwarta, który, po kilkulet­niej niewoli, powró­cił z obozu kon­cen­tra­cyjnego w Oświęcimiu. Wspom­ni­any wyżej dr Stanisław Sędek w lat­ach 19461978 (z dwulet­nią prz­erwą w lat­ach 19471949) pełnił funkcję Dyrek­tora Szpi­tala. Był też Ordy­na­torem Odd­zi­ału Chirur­giczno gineko­log­iczno Położniczego, z którego, w połowie roku 1966 odd­zielono ginekologię i położnictwo tworząc samodzielne odd­zi­ały. Kole­jnym Dyrek­torem szpi­tala był, sprawu­jący tę funkcję aż do roku 1990 lek. med. Lech Spałek. W lat­ach 19902008 funkcję Dyrek­tora Zespołu Opieki Zdrowot­nej w Jędrze­jowie spra­wowali kole­jno: Stanisław Król. lek. med. Teresa Szwach. lek. med. Andrzej Hatny oraz Stanisław Stelmasiński.

Po reformie admin­is­tra­cyjnej i lik­widacji powiatów w 1975 roku. szpi­tal zakończył swoją dzi­ałal­ność jako jed­nos­tka powia­towa, a w jego miejsce utwor­zono Zespół Opieki Zdrowot­nej w Jędrze­jowie, którego organem założy­ciel­skim został woje­w­oda kielecki. Zespól Opieki Zdrowot­nej w Jędrze­jowie, jako jed­nos­tka budże­towa sek­tora finan­sów pub­licznych. dzi­ałał do roku 1998, kiedy to mocą Zarządzenia Woje­w­ody Kieleck­iego Nr 8498 z dnia 12 sierp­nia 1998r., odd­ział przek­sz­tał­cony w samodzielny pub­liczny zakład opieki zdrowotnej.

Po wejś­ciu w życie ustawy o zakładach opieki zdrowot­nej z dnia 30 sierp­nia 1991 roku. Decyzji Woje­w­ody Kieleck­iego z dnia 20 maja 1993 roku. Zespół Opieki Zdrowot­nej w Jędrze­jowie został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowot­nej. Utwor­zono Radę Społeczną ZOZ, która stała się organem inicju­ją­cym i opin­io­daw­czym organu założy­ciel­skiego oraz organem dorad­czym Dyrek­tora Zakładu.

Po reformie admin­is­tra­cyjnej państwa i utworze­niu powiatów w 1999 roku. zaist­ni­ała konieczność reformy struk­tury służby zdrowia na tere­nie wojew­ództwa świę­tokrzyskiego. Zespól Opieki Zdrowot­nej w Jędrze­jowie został przekazany jed­nos­tce samorządu tery­to­ri­al­nego szczebla powia­towego. a uprawnienia organu założy­ciel­skiego prze­jął powiat jędrzejowski.

Szpital w Jędrzejowie

W roku 2007 rozpoczął się dla Zespołu Opieki Zdrowot­nej w Jędrze­jowie okres znaczą­cych zmian, poprzed­zony powołaniem przez Zarząd Powiatu, w grud­niu 2006 r., Zespołu w celu opra­cow­a­nia docelowego mod­elu funkcjonowa­nia Szpi­tala Powia­towego w Jędrze­jowie. Planowano przek­sz­tałce­nie zakładu w spółkę kap­i­tałową z udzi­ałem pra­cown­ików zakładu. lub utworze­nie tzw. spółki samorzą­dowej. w której udzi­ału miałyby powiat I samorządy gminne z terenu powiatu jędrze­jowskiego. Pro­ponowane pro­jekty przek­sz­tałceń nie uzyskały apro­baty zain­tere­sowanych pod­miotów. Trze­cia możli­wość przek­sz­tałce­nia zakładu — restruk­tu­ryza­cja — nie wchodz­iła w grę z powodu braku środ­ków finan­sowych. Rozważano także pro­ponowaną przez samorząd wojew­ództwa możli­wość połączenia szpi­tala z innym zakła­dem opieki zdrowot­nej. Ostate­cznie, w związku z nieskutecznoś­cią pode­j­mowanych dzi­ałań, Zarząd i Rada Powiatu postanow­iły skupić się na poszuki­wa­niu inwest­ora strate­gicznego. Właś­ciwe organy gmin powiatu jędrze­jowskiego, Rada Społeczna ZOZ, Rada Powiatu, a także Woje­w­oda Świę­tokrzyski wyraz­iły pozy­ty­wną opinię na temat wyboru inwest­ora strate­gicznego jako kierunku przek­sz­tałce­nia Zespołu Opieki Zdrowot­nej w Jędrze­jowie. W wyniku ogłos­zonego prze­targu w dniu 03.03.2008r. została pozy­ty­wnie oce­niona przez komisję prze­tar­gowa oferta firmy P.H.U. Artmedik. Rada Powiatu pod­jęła uch­walę o akcep­tacji oferty tej firmy, a dnia 6 marca 2008r. uch­walę w sprawie lik­widacji Zespołu Opieki Zdrowot­nej w Jędrzejowie.

Począwszy od dnia 1 lipca 2008 roku, zabez­piecze­nie świad­czeń zdrowot­nych dla społeczności powiatu jędrze­jowskiego real­izuje Niepub­liczny Zakład Opieki Zdrowot­nej Szpi­tal Spec­jal­isty­czny im. Władysława Bie­gańskiego w Jędrze­jowie. utwor­zony przez Artmedik. Preze­sem Zarządu Spółki Artmedik jest Pan Rafał Chaiński. Nepub­licznym Zakła­dem Opieki Zdrowot­nej w Jędrze­jowie kieruje Dyrek­tor Jarosław Wójcicki.

Szpi­tal Spec­jal­isty­czny im. Wł. Bie­gańskiego w Jędrze­jowie dzi­ała w opar­ciu o umowy zawarte ze Świę­tokrzyskim Odd­zi­ałem Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia. co gwaran­tuje pac­jen­tom uzyskanie świad­czeń opieki zdrowot­nej finan­sowanych ze środ­ków publicznych.

pdfKro­nika Odd­zi­ału Chirur­gicznego Szpi­tala Rejonowego w Jędrzejowie

2 3

4 1

Szpi­tal im. Władysława Bie­gańskiego w Jędrze­jowie — prezentacja