EUROPE­JSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM
prof. Witold Zatoński

1. Nie pal; jeśli pal­isz, przes­tań. Jeśli nie potrafisz przes­tać, nie pal przy niepalących

2. Wys­trze­gaj się otyłości
3. Bądź codzi­en­nie akty­wny ruchowo, upraw­iaj ćwiczenia fizy­czne
4. Spoży­waj więcej warzyw i owoców: jedz co najm­niej 5 por­cji dzi­en­nie. Ogranicz spoży­cie pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych tłuszcze zwierzęce
5. Nie pij; jeśli pijesz alko­hol — piwo, wino lub napoje wysoko­pro­cen­towe — ogranicz jego spoży­cie: mężczyźni do dwóch por­cji dzi­en­nie, kobi­ety do jed­nej por­cji dzi­en­nie
6. Unikaj nad­miernej ekspozy­cji na promie­nie słoneczne. Szczegól­nie chroń dzieci i młodzież. Osoby mające skłon­ność do oparzeń słonecznych powinny przez całe życie stosować środki chroniące przed słońcem
7. Przestrze­gaj ściśle przepisów doty­czą­cych ochrony przed naraże­niem na znane sub­stancje rakotwór­cze. Zawsze sto­suj się do instrukcji postępowa­nia z sub­stanc­jami rakotwór­czymi. Przestrze­gaj zale­ceń kra­jowych ośrod­ków ochrony radi­o­log­icznej
8. Bierz udział w pro­gra­mach szczepień ochron­nych prze­ci­wko wiru­sowemu zapale­niu wątroby typu B
9. Kobi­ety po 25. roku życia powinny uczest­niczyć w bada­ni­ach prze­siewowych w kierunku raka szyjki macicy. Bada­nia należy prowadzić w ramach pro­gramów podle­ga­ją­cych pro­ce­durom kon­troli jakości, zgod­nym z „Europe­jskimi wyty­cznymi kon­troli jakości badań prze­siewowych w kierunku raka szyjki macicy„
10. Kobi­ety po 50. roku życia powinny uczest­niczyć w bada­ni­ach prze­siewowych w kierunku raka piersi. Bada­nia te należy prowadzić w ramach pro­gramów zdrowot­nych podle­ga­ją­cych pro­ce­durom kon­troli jakości, zgod­nym z „Europe­jskimi wyty­cznymi kon­troli jakości mam­mo­graficznych badań prze­siewowych„
11. Kobi­ety i mężczyźni po 50. roku życia powinni uczest­niczyć w bada­ni­ach prze­siewowych w kierunku raka jelita grubego. Bada­nia te powinny być prowad­zone w ramach pro­gramów uwzględ­ni­a­ją­cych pro­ce­dury kon­troli jakości