Aby pobyt w szpi­talu prze­b­ie­gał w możli­wie kom­for­towych warunk­ach, prosimy aby zabrali Państwo ze sobą niezbędne dokumenty:

 • Dowód tożsamości (dowód oso­bisty, pasz­port w przy­padku obcokrajowców)
 • Doku­ment potwierdza­jący uprawnienia do świad­czeń bezpłat­nej opieki zdrowotnej
 • Numer NIP pra­co­dawcy lub własny w przy­padku prowadzenia dzi­ałal­ności gospodarczej
 • Skierowanie do szpi­tala wraz z wynikami badań
 • Karty infor­ma­cyjne na temat doty­chcza­sowego leczenia

Pon­adto mile widziane będą:

 • Koszula lub piżama
 • Szlafrok
 • Obuwie domowe
 • Klapki pod prysznic
 • Przy­bory toaletowe
 • Ręczniki

Na tere­nie szpi­tala można dokonać zakupów w sklepie, który ofer­uje pro­dukty spoży­w­cze, prasę, przy­bory toale­towe, karty tele­fon­iczne.

Sklep czynny jest w godz­i­nach:

Poniedi­za­łek — piątek: 800 - 1600
Sob­ota: 1100 - 1500
Niedi­zela: 1100 - 1600


Odd­zi­ały szpi­talne wyposażone są w telewiz­ory i automaty tele­fon­iczne.

Numery automatów tele­fon­icznych na które rodz­ina i zna­jomi mogą dzwonić by poroz­maw­iać z pac­jen­tami:

Izba przyjęć: 8018152.

Odd­ział Wewnętrzny: (041) 8018148.

Odd­ział Chirur­giczny: (041) 8018151.

Odd­ział Ginekologiczno-​Położniczy: (041) 8018120

Odd­ział Dziecięcy wyposażony jest w „Tele­fon do Mamy”: (041) 8018150.
(dzieci otrzy­mują bezpłatne karty tele­fon­iczne).

Na zewnątrz budynku zamon­towana jest skrzynka pocz­towa.
Pac­jenci i osoby odwiedzi­a­jące mogą korzys­tać z park­ingów przyszpitalnych.