Już od początku kwiet­nia panie rodzące w Szpi­talu Spec­jal­isty­cznym im. Władysława Bie­gańskiego w Jędrze­jowie będą miały możli­wość przekaza­nia krwi pępowinowej do Banku Pub­licznego.
23 marca lecznica, jako pier­wsza spoza Kielc, pod­pisała stosowną umowę z Region­al­nym Cen­trum Naukowo-​Technologicznym w Podzam­czu Chęcińskim.

Do tej pory krew pępowinowa na cele medyczno-​badawcze pozyski­wana była jedynie w szpi­ta­lach zlokali­zowanych w Kiel­cach: Szpi­talu Kieleckim św. Alek­san­dra, Wojew­ódzkim Szpi­talu Zespolonym i Świę­tokrzyskim Cen­trum Matki i Noworodka. Teraz, jako jedyny spoza stol­icy wojew­ództwa, dołączył do nich Szpi­tal Spec­jal­isty­czny w Jędrze­jowie.
– Pod­pisal­iśmy umowę na przekazy­wanie do banku jed­nej próbki krwi dzi­en­nie. Możli­wość odd­a­nia krwi nasze pac­jen­tki będą miały już na początku kwiet­nia, po przeszkole­niu per­son­elu położniczego w zakre­sie pozyski­wa­nia krwi – infor­muje dyrek­tor jędrze­jowskiego szpi­tala, Jarosław Wójcicki.

Przyszłe mamy chcące podzielić się krwią pępowinową przy porodzie zostaną popros­zone o wypełnie­nie zgody na przekazanie jej na cele niekomer­cyjne, tak, by w przyszłości mogła służyć bior­com niespokrewnionym. – Per­sonel będzie udzielał wszel­kich niezbęd­nych infor­ma­cji pan­iom zain­tere­sowanym udzi­ałem w pro­gramie bankowa­nia krwi. Pro­ce­dura jest bezbolesna i bez­pieczna, a przyszłe mamy mogą w ten sposób komuś pomóc – mówi dyrek­tor Wójcicki.

Krew pępowinowa zaw­iera komórki macierzyste, które mają potenc­jał regen­er­a­cyjny. Pobrane próbki wyko­rzysty­wane są w celach trans­plan­ta­cyjnych.
— Każdy biorca niespokrewniony może z nich sko­rzys­tać pod warunk­iem wys­tąpi­enia zgod­ności tkankowej z dawcą. Komórki macierzyste są wyko­rzysty­wane do leczenia około 70 schorzeń, głównie chorób krwi – białaczki czy niedokr­wis­tości – wyjaś­nia dok­tor Jan Biskup, ginekolog ze szpi­tala w Jedrzejowie.