logojedrzejow

Pac­jenci posi­ada­jący prawo do świad­czeń opieki zdrowot­nej finan­sowanych ze środ­ków pub­licznych tj. osoby ubez­piec­zone obow­iązkowo, osoby ubez­piec­zone dobrowol­nie i inne osoby — po spełnie­niu warunków określonych w ustawie z dnia 27 sierp­nia 2004 r. o świad­czeni­ach opieki zdrowot­nej finan­sowanych ze środ­ków pub­licznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), nie ponoszą żad­nych kosztów związanych z pobytem w szpi­talu, lecze­niem i diag­nos­tyką. Świad­czenia udzielane osobom ubez­piec­zonym w NFZ, udzielane są im bezpłat­nie, w ramach real­iza­cji umów zawartych ze Świę­tokrzyskim Odd­zi­ałem Wojew­ódzkim Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia.

Kon­sty­tucja gwaran­tuje prawo do ochrony zdrowia, jed­nak nie zawsze Pac­jent może mieć prawo do bezpłat­nych, czyli finan­sowanych ze środ­ków pub­licznych, świad­czeń opieki zdrowot­nej. Zgod­nie z ustawą z dnia 27 sierp­nia 2004 r. o świad­czeni­ach opieki zdrowot­nej finan­sowanych ze środ­ków pub­licznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) prawo do świad­czeń w Polsce mają osoby ubez­piec­zone obow­iązkowo, osoby ubez­piec­zone dobrowol­nie i inne osoby — po spełnie­niu warunków określonych w tej ustawie.

Cen­niki pub­likowane poniżej, doty­czą świad­czeń udzielonych Pac­jen­tom, którym ŚOWNFZ nie potwierdził prawa do świad­czeń opieki zdrowot­nej finan­sowanych ze środ­ków pub­licznych, lub zostali przyjęci i złożyli oświad­cze­nie o nieposi­ada­niu uprawnień, lub wyrażają zgodę na wyko­nanie dodatkowych płat­nych świad­czeń medycznych.

Cen­nik badań laboratoryjnych

Cen­nik badań — medy­cyna pracy

Cen­nik badań RTG

Cen­nik badań TK

Cen­nik usług medy­cznych dla osób nieubezpieczonych

Cen­nik — inne badania