Cen­niki są oparte o zarządzenia:

.

.

1.

ZARZĄDZE­NIE WEWNĘTRZNE

Nr 01/​09/​2011 z dnia 15 wrześ­nia 2011 r.

DYREK­TORA NIEPUB­LICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZPI­TAL SPEC­JAL­ISTY­CZNY IM. . BIE­GAŃSKIEGO W JĘDRZEJOWIE

w sprawie cenników

obow­iązu­ją­cych w Niepub­licznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Szpi­tal Spec­jal­isty­czny im. Wł. Bie­gańskiego w Jędrzejowie

§ 1

.

.

Od dnia 28.09.2011 r. w Niepub­licznym Zakładzie Opieki Zdrowot­nej Szpital

Spec­jal­isty­czny im. Władysława Bie­gańskiego w Jędrze­jowie obow­iązują niżej wymienione cenniki,

Stanow­iące załączniki do niniejszego Zarządzenia:

  1. Cen­nik usług – Medy­cyna Pracy;
  2. Cen­nik dla POZ;
  3. Cen­nik Badań Diagnostycznych;
  4. Cen­nik świad­czeń medy­cznych dla pac­jen­tów nie obję­tych kon­trak­tem z NFZ;
  5. Cen­nik – Dodatkowe odpłatne usługi medy­czne (dobrowolne – nie objęte umową z NFZ).

.

.

2.

ZARZĄDZE­NIE WEWNĘTRZNE

DYREK­TORA SZPI­TALA SPECJALISTYCZNEGO

IM. . BIE­GAŃSKIEGO W JĘDRZEJOWIE

NR 01/​07/​2014 z dnia 31 lipca 2014 r.

.

.

w sprawie wprowadzenia Cen­nika umożli­wia­jącego wycenę świad­czeń medycznych,

które nie mogą zostać zre­fun­dowane przez Nar­o­dowy Fun­dusz Zdrowia w ramach

obow­iązu­ją­cych umów o udzielanie świad­czeń opieki zdrowot­nej finan­sowych ze

środ­ków pub­licznych udzielonych pac­jen­tom przyj­mowanym w przedsiębiorstwach

lecze­nie pod­miotu leczniczego Artmedik Sp. z o.o.

.

.

3.

ZARZĄDZE­NIE WEWNĘTRZNE

DYREK­TORA SZPI­TALA SPECJALISTYCZNEGO

IM. . BIE­GAŃSKIEGO W JĘDRZEJOWIE

NR 01/​08/​2016 z dnia 5 sierp­nia 2016 r.

.

.

w sprawie wprowadzenia Cen­nika trans­portu niem­e­dy­cznego obow­iązu­jącego w Artmedik Sp. z o.o.

Szpi­tal Spec­jal­isty­czny im. Wł. Bie­gańskiego w Jędrze­jowie ul. Mało­goska 25; 28300 Jędrzejów

.

.

.

W/​W Cen­niki są opub­likowany w Odd­zi­ałach Szpitalnych.