Miejsce bezpłat­nych badań pre­na­tal­nych w wojew­ództwie świętokrzyskim:

1. Świę­tokrzyskie Cen­trum Matki i Noworodka Szpi­tal Spec­jal­isty­czny w Kiel­cach, Kielce, ul. Prosta 30, tel. (41) 361 85 25;

2. Cen­trum Medy­czne DEN­TI­FEM, Kielce, ul. Złota 26, tel. (41) 345 05 31

Kry­te­ria jakie musi speł­niać pac­jen­tka aby nieod­płat­nie wykonać niein­wazyjne bada­nia prenatalne:

1. wiek matki powyżej 35 lat,

2. wys­tąpi­e­nie w poprzed­niej ciąży abber­acji chro­mo­so­mowej u płodu lub wcześniej urod­zonego dziecka,

3. stwierdze­nie wys­tąpi­enia struk­tu­ral­nych abber­acji chro­mo­so­mowych u ciężarnej lub u ojca dziecka,

4. stwierdze­nie znacznie więk­szego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunk­owaną mono­gene­ty­cznie lub wieloczynnikowo.

5. stwierdze­nie w cza­sie ciąży niepraw­idłowego wyniku bada­nia USG i/​lub badań bio­chemicznych wskazu­ją­cych na zwięk­szone ryzyko abber­acji chro­mo­so­mowej lub wady płodu.