1. Pro­gram Oper­a­cyjny Infra­struk­tura i Środowisko
Pri­o­ry­tet XII Dzi­ałanie 12.1

Umowa o dofi­nan­sowanie Nr UDA-POIS.12.01.0000-​358/​0800
Pro­jektu nr WND-POIS.12.01.0000-​358/​08
„Poprawa dostęp­ności i skuteczności leczenia pac­jen­tów w nagłych przy­pad­kach poprzez wyposaże­nie SOR Szpi­tala Spec­jal­isty­cznego w Jędrzejowie”

Wartość pro­jektu: 11 448 085

pdf Infor­ma­cja o pozy­ty­wnym wniosku

W ramach pro­jektu wykonano:

Dokońc­zono remont budynku i pomieszczeń Szpi­tal­nego Odd­zi­ału Ratunkowego

sor1 sor5

Zaku­pi­ono sprzęt medy­czny za kwotę ponad 7 mil­nionów zł 3 nowoczesne cyfrowe aparaty RTG, tomo­graf komputerowy

sor2

Zaku­pi­ono wyposaże­nie gabi­netów zabiegowych (stoły zabiegowe, lampy, aparaty do znieczu­le­nia, res­pi­ra­tory, kar­diomon­i­tory, narzędzia chirurgoczne…)

sor3 sor4

2. Region­alny Pro­gram Oper­a­cyjny Wojew­ództwa Świę­tokrzyskiego na lata 20072013

pic

Pro­jekt:

Poprawa efek­ty­wności funkcjonowa­nia region­al­nego sys­temu ochrony zdrowia poprzez dobu­dowę paw­ilonu łóżkowego oraz stworze­nie hos­picjum w

Szpi­talu im. Wł. Bie­gańskiego w Jędrzejowie

Umowa o dofi­nan­sowanie nr UDA-RPSW.05.01.0026-​559/​0900

Pro­jektu nr WND-RPSW.05.01.0026-​559/​09, zawarta w Kiel­cach dnia 12.04.2011 r.

Benefic­jent:

ARTMEDIK Sp. z o. o

ul. Mało­goska 25, 28300 Jędrzejów;

NIP: 6562276905, REGON: 260221290, KRS: 0000302531

Nazwa pro­gramu oper­a­cyjnego oraz jego kod:

Region­alny Pro­gram Oper­a­cyjny Wojew­ództwa Świę­tokrzyskiego na lata 20072013

RPSW.00.00.00

Numer i nazwa osi pri­o­ry­te­towej RPOWŚ:

Wzrost jakości infra­struk­tury społecznej oraz inwest­y­cje w dziedz­ictwo kul­tur­owe, turystykę i sport

Numer i nazwa dzi­ała­nia w ramach RPOWŚ:

5.1 Inwest­y­cje w infra­struk­turę ochrony zdrowia

Tytuł pro­jektu

Poprawa efek­ty­wności funkcjonowa­nia region­al­nego sys­temu ochrony zdrowia poprzez dobu­dowę paw­ilonu łóżkowego oraz stworze­nie hos­picjum w

Szpi­talu im. W. Bie­gańskiego w Jędrzejowie

Wartość pro­jektu:

5 010 000,00

w tym:

2 975 940,00 zł pochodzące z Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Regionalnego

2 034 060,00 zł środki własne

Rezul­tat:

W wyniku real­iza­cji przed­miotowej inwest­y­cji w 2011 pow­stanie prze­bu­dowana i doposażona insty­tucja ochrony zdrowia. Całkowita powierzch­nia użytkowa

rozbu­dowanego szpi­tala wyniesie 12 673,64 m2, w tym 1905 m2 powierzchni użytkowej wyposażonej w nową infra­struk­turę techniczną.


Zdjecie na strone 01 Zdjecie na strone 02

.
3. Pro­jekt „Uru­chomie­nie e-​rejestracji Pac­jen­tów w Przy­chodni Spec­jal­isty­cznej NZOZ Szpi­tal Spec­jal­isty­czny
w Jędrze­jowie celem poprawy dostępu do świad­czeń opieki zdrowot­nej na teranie obszaru dzi­ała­nia
LGR Jędrze­jowska Ryba”
.
W ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego „Zrównoważony rozwój sek­tora rybołów­stwa i nad­brzeżnych obszarów rybac­kich 20072013” oś pri­o­ry­te­towa 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Infor­matyza­cja Przy­chodni Spec­jal­isty­cznej
Wartość pro­jektu: 528 449,33 zł.

.

W ramach pro­jektu wykonano:

somed1 somed2

4. Pro­jekt „Rozwój sek­tora „bada­nia i rozwój” w wojew­ództwie świę­tokrzyskim poprzez stworze­nie Medy­cznego Zaplecza Badaw­czego w Kielcach”

Pro­jekt jest real­i­zowany w ramach umowy o dofi­nan­sowanie nr UDA-RPSW.02.01.0026-​021/​1100

Oś pri­o­ry­te­towa II „Wspar­cie innowa­cyjności, budowa społeczeństwa infor­ma­cyjnego oraz wzrost potenc­jału inwest­y­cyjnego regionu”

Wartość pro­jektu wynosi 30 687 569,10

Dofi­nan­sowanie ze środ­ków europe­js­kich wynosi 14 302 907,50

W wyniku real­iza­cji pro­jektu pow­stanie Medy­czne Zaplecze Badaw­cze składa­jące się z Lab­o­ra­to­rium Inżynierii Tkankowej, Dzi­ału Diag­nos­tyki Obra­zowej i Ter­apii oraz Dzi­ału Symu­lacji Medy­cznej wraz z Cen­trum Bio­mechaniki i Prosektorium

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską z Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Świę­tokrzyskiego na lata 20072013