Już od początku kwiet­nia panie rodzące w Szpi­talu Spec­jal­isty­cznym im. Władysława Bie­gańskiego w Jędrze­jowie będą miały możli­wość przekaza­nia krwi pępowinowej do Banku Pub­licznego.
23 marca lecznica, jako pier­wsza spoza Kielc, pod­pisała stosowną umowę z Region­al­nym Cen­trum Naukowo-​Technologicznym w Podzam­czu Chęcińskim.

logojedrzejow

Pac­jenci posi­ada­jący prawo do świad­czeń opieki zdrowot­nej finan­sowanych ze środ­ków pub­licznych tj. osoby ubez­piec­zone obow­iązkowo, osoby ubez­piec­zone dobrowol­nie i inne osoby — po spełnie­niu warunków określonych w ustawie z dnia 27 sierp­nia 2004 r. o świad­czeni­ach opieki zdrowot­nej finan­sowanych ze środ­ków pub­licznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), nie ponoszą żad­nych kosztów związanych z pobytem w szpi­talu, lecze­niem i diag­nos­tyką. Świad­czenia udzielane osobom ubez­piec­zonym w NFZ, udzielane są im bezpłat­nie, w ramach real­iza­cji umów zawartych ze Świę­tokrzyskim Odd­zi­ałem Wojew­ódzkim Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia.