po.Ordynatora — dr Mirosław Sędek.

Odd­ział liczy 40 łóżek, w ramach Odd­zi­ału funkcjonuje 3 łóżkowy podod­dział Inten­sy­wnej Opieki Internistycznej,

gdzie leczymy m.in. ciężkie stany chorób wewnętrznych, w tym zawały serca.

Odd­ział wyposażony jest w aparaturę zgodną z wymogami Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia. Posi­adamy pra­cownie diag­nos­ty­czne wyposażone w Echokar­dio­graf, Holtera, próbę wysiłkową. Odd­ział współpracuje ze Świę­tokrzyskim Cen­trum Kar­di­ologii i Onkologii w Kiel­cach oraz Kliniką Kar­di­ologii CMUJ w Krakowie. Jesteśmy akredy­towanym Odd­zi­ałem w zakre­sie przeprowadza­nia lekars­kich staży specjalizacyjnych.

Tele­fon do Odd­zi­ału: (041) 3865062.