Ordy­na­tor — dr n. med. Bog­dan Bakalarek

Witamy Państwa serdecznie w Odd­ziale Orto­pe­dii cen­trum medy­cznego ARTMEDIK. Jesteśmy placówką orto­pe­dii planowej zaj­mu­jącą się kom­plek­sowym lecze­niem schorzeń narządu ruchu.

Nasz odd­ział to przede wszys­tkim zespół spec­jal­istów orto­pe­dii i trau­ma­tologii narządu ruchu z ogrom­nym doświad­cze­niem klin­icznym, grupa doświad­c­zonych reha­bil­i­tan­tów i fizjoter­apeutów, doświad­c­zony zespól pielęg­niarski. Wiedza i umiejęt­ności jakie nasi lekarze zdoby­wali w najlep­szych ośrod­kach orto­pe­dii na świecie oraz w trak­cie pracy w Klin­ice Orto­pe­dii Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego w Zakopanem, a także stały kon­takt z wiodą­cymi ośrod­kami za granicą pozwala nam zapro­ponować najlep­sze metody leczenia.

Na Odd­ziale Orto­pe­dii w Jędrze­jowie zaj­mu­jemy się lecze­niem pac­jen­tów dorosłych, młodzieży jak i dzieci starszych zarówno w ramach ubez­pieczenia w Nar­o­dowym Fun­duszu Zdrowia jak i prywatnie.

 • W lecze­niu stawów sto­su­jemy głównie małoin­wazyjne zabiegi atroskopowe stawów kolanowego, biodrowego, skokowego i barku. Wykonu­jemy rekon­strukcje wielow­ięzadłowe kolana (ACL, PCL, PLC i MCL) oraz stawu skokowego, naprawy i przeszczepy łąkotek, plas­tyki chrząstki, przeszczepy chrząstki, w tym pozyskanej z hodowli autogenicznej.
 • Wykonu­jemy również endo­pro­te­zo­plas­tyki stawów biodrowego i kolanowego.
 • Zaj­mu­jemy się lecze­niem neu­ropatii uciskowych o różnych umiejs­cowieni­ach. W obrę­bie ręki wykonu­jemy oper­acje rekon­struk­cyjne ścięgien, plas­tyki przykurczów.
 • Oper­acje krę­gosłupa obe­j­mują pełne spek­trum zabiegów na krę­gosłupieszyjnym, pier­siowym i lędźwiowym z dojś­cia przed­niego i tyl­nego, w tym również oper­acje małoin­wazyjne (endoskopowe dyscek­tomie pier­siowe i lędźwiowe, implanty przezskórne ). Pozwala nam to na obję­cie lecze­niem niemal wszys­t­kich chorób kręgosłupa.
 • Wykonu­jemy oper­acje rekon­struk­cyjne wad wrod­zonych i naby­tych u dzieci starszych i dorosłych w obrę­bie klatki pier­siowej (również endoskopowo), korekcje przykur­czów kończyn o różnym podłożu, rekon­strukcje zaburzeń osi kończyn, wad stóp.
 • Uzu­pełnie­niem leczenia oper­a­cyjnego jest pro­fesjon­alna reha­bil­i­tacja oraz ter­apia bio­log­iczna czyn­nikami wzrostu (PRP).

Odd­ział prowadzi szkole­nia z małoin­wazyjnych tech­nik oper­a­cyjnych artroskopowych przy współpracy z fir­mami Lin­vatec i Aventis.

W odd­ziale liczą­cym 22 łóżka pac­jenci mają zapewnione kom­for­towe warunki pobytu. Placówka dzi­ała w opar­ciu o nowoczesny, dobrze wyposażony blok oper­a­cyjny. Miesięcznie wykonu­jemy ponad 80 operacji.

Celem naszego zespołu jest obję­cie pac­jenta kom­plek­sową opieką od diag­nozy do reha­bil­i­tacji, tak aby powrót do pełnej sprawności był szy­bki a akty­wność fizy­czna znowu stała się przyjemnością.

Wykony­wane procedury:
 1. Chirur­gia kręgosłupa
 2. Chirur­gia kolana
 3. Chirur­gia barku
 4. Chirur­gia stawu skokowego
 5. Oper­acje ręki, stopy
 6. Oper­acje korek­cyjne osi kończy
 7. Endo­pro­te­zo­plas­tyka stwau kolanowego i biodrowego

.

.

.

.


INFOR­MA­CJE DLA PACJENTA

USTAL­E­NIE TER­MINU WIZ­YTY PRY­WAT­NEJ

wiz­yty pry­watne: 661610229 codzi­en­nie w godz­i­nach: 10.0014.00

.

.

.

.

ODD­ZIAŁ ORTOPEDII

PAC­JENT ZAK­WAL­I­FIKOWANY DO ZABIEGU OPERACYJNEGO

Kon­takt:

• tel. 781812654 od Pon. — Pt. w godz­i­nach : 10.0014.00

INFOR­MA­CJE DLA PAC­JENTA

PRZY­GO­TOWANIE PRZED ZABIEGIEM OPERACYJNYM

DO SZPI­TALA PROSIMY ZABIERAĆ:


1. Dowód osobisty

2. Skierowanie do szpitala

3. Zaświad­cze­nie o szczepi­e­niu prze­ciw żół­taczce typu B lub poziom prze­ci­w­ciał anty– HB-​s (odporność na żółtaczkę)

4. Badanie HCV

5. Grupa Krwi-​dokument

6. RTG klatki pier­siowej (po 40 roku życia)

7. Bada­nia Lab­o­ra­to­ryjne krwi wykony­wane 12 tyg. przed zabiegiem:

 • Mor­folo­gia
 • Elek­trolity: Sód, Pota
 • Poziom Glukozy
 • Układ Krzep­nię­cia (APTT, INR)
 • Mocznik, Kreatyn­ina
 • Badanie ogólne moczu
 • Badanie EKG bez opisu (osoby powyżej 40-​go roku życia)

8. Prosimy o zabranie badań diag­nos­ty­cznych (TK, RTG, USG, MR) do zabiegu
+ doku­men­tację medy­czną chorób współis­tot­nych (np. kon­sul­tacja endokrynolo­gia, kardiologa)

9. Leki stale stosowane należy zabrać ze sobą do szpi­tala i zażyć w dniu zabiegu
zgod­nie z zalece­ni­ami lekarza prowadzącego. W przy­padku zaży­wa­nia leków
prze­ci­wza­krzepowych wyma­gana kon­sul­tacja kardiologiczna.

10. Na dzień przed zabiegiem ostat­nim posiłkiem jest kolacja do godz. 20:00
płyny przes­ta­jemy przyj­mować na 6 godzin przed zabiegiem.

12. W przy­padku osoby niepełno­let­niej — bezwzględna konieczność udzie­le­nia
pisem­nej zgody na zabieg i znieczu­le­nie przez rodz­ica lub prawnego
opiekuna Pac­jenta (warunek wyko­na­nia zabiegu).

Pac­jent mający ukońc­zone 16 lat, dodatkowo pod­pisuje drugi egzem­plarz
doku­men­tacji zaw­ier­a­jącej zgody na zabieg i znieczulenie.