Ordy­na­tor– dr Mał­gorzata Gołąb — Spec­jal­ista Neonatolog.

Na odd­ziale Noworod­kowym Szpi­tala w Jędrze­jowie matki prze­by­wają razem z dziećmi w sys­temie „rooming-​on”, co umożli­wia stały, bliski kon­takt oraz karmie­nie „na żądanie”. Matki dzieci urod­zonych przed­w­cześnie prze­by­wają w Odd­ziale do czasu wyp­isu dziecka. Real­i­zowane są pro­gramy „Pro­mocja Karmienia Pier­sią” oraz „Dziesię­ciu Kroków Do Udanego Karmienia”. Bezpośred­nio po porodzie noworodek ma kon­takt z matką „skóra do skóry” i przys­taw­iany jest do piersi. Pier­sią karmione są noworodki po poro­dach nat­u­ral­nych, cię­ci­ach cesars­kich oraz wcześ­ni­aki. Na salach matek codzi­en­nie real­i­zowane są pogadanki doty­czące korzyści wynika­ją­cych z karmienia pier­sią oraz nauka praw­idłowej tech­niki karmienia. Infor­ma­cje doty­czące karmienia pier­sią, składu mleka kobiecego i jego wpływu na rozwi­ja­jący się orga­nizm dziecka, przekazy­wane są również w formie ulotek, biule­tynów oraz nagrań. Kon­tynu­acja opieki nad dzieck­iem prowad­zona jest w Poradni Neona­to­log­icznej wdług pro­gramu „Decy­du­jący czas”. Dys­ponu­jemy nowoczes­nym sprzętem medy­cznym, m.in.:

  • Aparaty CPAP służące do wspo­ma­gania odd­echu noworodka
  • Stanowisko resus­cy­ta­cyjne — Aparat do badań prze­siewowych słuchu noworod­ków, który umożli­wia wczesne wykrycie wad słuchu i ich lecze­nie, co jest warunk­iem praw­idłowego roz­woju mowy.

Lekarze pracu­jący na Odd­ziale posi­adają spec­jal­iza­cję z pedi­atrii i neona­tologii, co umożli­wia prowadze­nie pro­fi­lak­tyki leczenia według najnowszych stan­dardów medy­cznych. Opiekę nad noworod­kiem sprawują wyk­wal­i­fikowane pielęg­niarki z dużym doświad­cze­niem.

ZASADY POSTĘPOWA­NIA ZMIERZA­JĄCE DO UPOWSZECH­NI­A­NIA, WSPIERA­NIA I OCHRONY KARMIENIA PIER­SIĄI OCHRONY KARMIENIA PIER­SIĄ

BADA­NIA I SZCZEPI­ENIA NOWORODKA

WSZELKIE INFOR­MA­CJE ODNOŚNIE SZCZEPIEŃ MOŻNA ZNALEŹĆ NA PODANEJ STRONIE: www​.szczepi​enia​.pl

Przy­datne linki:

ZASADY POSTĘPOWA­NIA ZMIERZA­JĄCE DO UPOWSZECH­NI­A­NIA, WSPIERA­NIA I OCHRONY KARMIENIA PIERSIĄ

USŁUGI POŁOŻNICZO-​PIELĘGNIARSKIE

MATE­RIAŁY DLA MATEK KARMIĄ CYCH PIERSIĄ

SZKOŁA RODZENIA

PORÓD RODZINNY

PORAD­NIA LAKTACYJNA

.

.

.

KREW PĘPOWINOWAINFOR­MA­CJE DLA RODZĄCYCH