Ordy­na­tor — dr Tomasz Biskup.
Odd­ział wykonuje pełną diag­nos­tykę gineko­log­iczną (bada­nia chemiczne, USG, HSG, RTG, kolkoskopia).

Lekarze asys­tenci posi­adają cer­ty­fikaty Pol­skiego Towarzystwa Gineko­log­icznego w zakre­sie USG gineko­log­icznego i położniczego.

Zabiegi oper­a­cyjne:

 • pełny zakres małych zabiegów gineko­log­icznych — biop­sje zmian narządu rod­nego, diag­nos­ty­czne i lecznicze abrazje
 • pełny zakres klasy­cznych oper­acji gineko­log­icznych (usunię­cia zmian chorobowych, korekcje położe­nia narządu rodnego)
 • nowoczesne zabiegi w ter­apii nietrzy­ma­nia moczu — TVT
 • diag­nos­ty­czne i lecznicze zabiegi laparoskopowe.

W Odd­ziale indy­wid­u­alne prak­tyki lekarskie mają m.in. lekarze:

 • dr Tomasz Biskup - Spec­jal­ista Ginekologii-​Położnictwa (prak­tyka prwatna z pełnym zakre­sem usług w zakre­sie diag­nos­tyki w ginekologii i Położnictwie, liczne szkole­nia i cer­ty­fikaty z zakresu USG w ginekologii i położnictwie, badań pre­na­tal­nych, oper­acji endoskopowych, laparoskopia, his­teroskopia, uroginekolo­gia, kolposkopia);
 • dr n. med. Piotr Niz­iurski - spec­jal­ista Ginekologii i Położnictwa(od 1985r. ztrud­niony w Odd­ziale Ginekologii i Położnictwa w Wojew­ódzkim Szpi­talu Zespolonym w Kiel­cach, od 1992 roku — II stopień spec­jal­iza­cji ginekologii i położnictwa, od 2003 r. zatruniony jako adi­unkt Uni­w­er­sytetu Humanistyczno-​Przyrodniczego w Kiel­cach na Wydziale Nauk o Zdrowiu);
 • dr Tadeusz Russek - spec­jal­ista Ginekologii i Położnictwa (od 2001 r. do chwili obec­nej pracuje na Odd­ziale Ginekologii i Położnictwa w Szpi­talu MSW w Kiel­cach oraz odbywa dyżury na Odd­ziale Ginekologii i Położnictwa WSZZ w Kiel­cach, poprzed­nio pra­cował w Szpi­talu Rejonowym Wysokie Mazowieckie na Odd­ziale Ginekologii i Położnictwa);
 • dr Janusz Gutowski - spec­jal­ista Ginekologii i Położnictwa (obec­nie pracuje w Wojew­ódzkim Szpi­talu Zespolonym w Kiel­cach, spec­jal­izuje się w oper­ac­jach laparoskopowych, uroginekologii, onkologii ginekologicznej)
 • dr Zofia Szarek - spec­jal­ista Ginekologii i Położnictwa

Odd­ział zapew­nia opiekę psy­chologa oraz kon­sul­tacje lekarzy spec­jal­istów pedi­atrii, neona­tologii, dia­betologii, kar­di­ologii, urologii, pul­monologii, der­ma­tologii, okulistyki, aler­gologii i innych.
Wyk­wal­i­fikowana, pro­fesjon­alna i doświad­c­zona kadra lekarska i pielęg­niarska
Najwyższej klasy sprzęt medy­czny i wyposaże­nie
Atrak­cyjne warunki lokalowe (pokoje 1,2 osobowe z węzłem san­i­tarnym), nowoczesna infra­struk­tura, park­ing, pod­jazd, winda, sklep
Blok Porodowy speł­ni­a­jący stan­dardy europe­jskie i nowoczesny Odd­ział Noworod­kowy
Kom­plek­sowa diag­nos­tyka i lecze­nie zaburzeń trzy­ma­nia moczu oraz zaburzeń statyki – lecze­nie zachowaw­cze i oper­a­cyjne
Pełen zakres zabiegów endoskopowych (laparoskopia, his­teroskopia)
Zawarte umowy z NFZ — Pac­jent nie ponosi żad­nych kosztów związanych z pobytem w odd­ziale, lecze­niem i diagnostyką

Wykonu­jemy pełen pro­fil oper­acji gineko­log­icznych i onko­log­icznych, wykony­wanych z wyko­rzys­taniem nowoczes­nych tech­nik oper­a­cyjnych (laparoskopia, his­teroskopia, oper­acje z wyko­rzys­taniem siatek polipropylenowych).

Pac­jen­tkom z zaburzeni­ami statyki narządu rod­nego oraz z dys­funkcją w nietrzy­ma­niu moczu ofer­u­jemy kom­plek­sową opiekę, badanie uro­dy­nam­iczne a następ­nie, w zależności od potrzeby, postępowanie oper­a­cyjne oraz opiekę pooperacyjną.

Cer­ty­fikaty świad­czące o pro­fesjon­al­izmie i nastaw­ie­niu na zaspoka­janie wszel­kich potrzeb Pacjentów:

 • Szpi­tal bez bólu” — Pol­skie Towarzystwo Bada­nia Bólu
 • Szpi­tal Przy­jazny Dziecku” — Świa­towa Orga­ni­za­cja Zdrowia (WHO), Fun­dusz Nar­o­dów Zjed­noc­zonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)
 • 10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią”
 • Cer­ty­fikat ISO 9001:2008
 • Akredy­tacja Min­is­terstwa Zdrowia - Cen­trum Mon­i­torowa­nia Jakości w Ochronie Zdrowia

Wyniki badań satys­fakcji Pac­jenta wskazują na bardzo wysoki poziom zad­owole­nia Pac­jen­tów i bardzo wysoką ocenę porodów.

Tele­fon do Odd­zi­ału: (041) 3862183

.

.

.

Zapraszamy na stronę:
www​.gdzierodzic​.info
Zapraszamy na nasze strony:
.
PORONIE­NIE CO DALEJ?
KREW PĘPOWINOWAINFOR­MA­CJE DLA RODZĄCYCH

Wyk­wal­i­fikowana, pro­fesjon­alna i doświad­c­zona kadra lekarska i pielęgniarska

Najwyższej klasy sprzęt medy­czny i wyposażenie

Atrak­cyjne warunki lokalowe (pokoje 1,2 osobowe z węzłem san­i­tarnym), nowoczesna infra­struk­tura, park­ing, pod­jazd, winda, sklep

Blok Porodowy speł­ni­a­jący stan­dardy europe­jskie i nowoczesny Odd­ział Noworodkowy

Kom­plek­sowa diag­nos­tyka i lecze­nie zaburzeń trzy­ma­nia moczu oraz zaburzeń statyki – lecze­nie zachowaw­cze i operacyjne

Pełen zakres zabiegów endoskopowych (laparoskopia, histeroskopia)

Zawarte umowy z NFZ — Pac­jent nie ponosi żad­nych kosztów związanych z pobytem w odd­ziale, lecze­niem i diagnostyką

Wykonu­jemy pełen pro­fil oper­acji gineko­log­icznych i onko­log­icznych, wykony­wanych z wyko­rzys­taniem nowoczes­nych tech­nik oper­a­cyjnych (laparoskopia, his­teroskopia, oper­acje z wyko­rzys­taniem siatek polipropylenowych).

Pac­jen­tkom z zaburzeni­ami statyki narządu rod­nego oraz z dys­funkcją w nietrzy­ma­niu moczu ofer­u­jemy kom­plek­sową opiekę, badanie uro­dy­nam­iczne a następ­nie, w zależności od potrzeby, postępowanie oper­a­cyjne oraz opiekę pooperacyjną.

Cer­ty­fikaty świad­czące o pro­fesjon­al­izmie i nastaw­ie­niu na zaspoka­janie wszel­kich potrzeb Pacjentów:

„Szpi­tal bez bólu” — Pol­skie Towarzystwo Bada­nia Bólu

„Szpi­tal Przy­jazny Dziecku” — Świa­towa Orga­ni­za­cja Zdrowia (WHO), Fun­dusz Nar­o­dów Zjed­noc­zonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią”

Cer­ty­fikat ISO 9001:2008

Akredy­tacja Min­is­terstwa Zdrowia - Cen­trum Mon­i­torowa­nia Jakości w Ochronie Zdrowia

Wyniki badań satys­fakcji Pac­jenta wskazują na bardzo wysoki poziom zad­owole­nia Pac­jen­tów i bardzo wysoką ocenę „porodów”.