Ordy­na­tor — dr Marceli Kalisz.

Odd­ział Dziecięcy jest jedynym w Powiecie Jędrze­jowskim odd­zi­ałem ukierunk­owanym na lecze­nie dzieci od urodzenia do 18 roku życia.

Odd­ział liczy 30 łóżek. Podzielony jest na 3 odcinki: niemowlęcy, dzici starszych oraz chorób prze­wodu pokarmowego.

Hos­pi­tal­izu­jemy dzieci ze wszys­tkimi jed­nos­tkami chorobowymi z wyjątkiem chorób zakaźnych. Wszyscy lekarze pracu­jący w odd­ziale posi­adają II stopień spec­jal­iza­cji z pedi­atrii. Lecze­nie prowad­zone jest według stan­dardów pedi­atrycznych zdoby­wanych na ogólnopol­s­kich szkole­ni­ach na sym­poz­jach. Dys­ponu­jemy nowoczes­nym sprzętem medy­cznym. Mamy możli­wość wyko­na­nia badań EKG i USG w odd­ziale oraz radi­o­log­icznych, echo serca, gas­troskopii (u młodzieży) na tere­nie szpi­tala. Wszys­tkie bada­nia wykony­wane są przez per­sonel legi­t­y­mu­jący się odpowied­nimi cer­ty­fikatami umiejęt­ności. Staw­iamy na współpracę z lekarzami POZ stwarza­jąc możli­wość szy­bkiej diag­nos­tyki u dzieci nie wyma­ga­ją­cych hos­pi­tal­iza­cji, po uzgod­nie­niu przyję­cia z lekarzem prowadzą­cym. Od wrześ­nia 2003 r. odd­ział uczest­niczy w pro­gramie „Szpi­tal Przy­jazny Dziecku” pod patronatem Gazety Wybor­czej i Teleko­mu­nikacji Pol­skiej. Wzorem innych szpi­tali mamy „żółty tele­fon do mamy” z bezpłat­nymi kar­tami tele­fon­icznymi. Bral­iśmy również udział w akcji „motylkowe szpi­tale” pod patronatem „Fun­dacji Bez Barier” Jolanty Kwaśniewskiej. Efek­tem tego jest kolorowy odd­ział i świ­etlica. W miarę możli­wości popraw3iamy warunki pobytu w odd­ziale, z możli­woś­cią CAŁODOBOWEJ OPIEKI RODZ­ICÓW. Dzięki zaan­gażowa­niu per­son­elu, nie pominięto żad­nej okazji doposaże­nia odd­zi­ału w najnowszej gen­er­acji sprzęt medy­czny.

Tele­fon do odd­zi­ału: (041) 3865592

1 2 3