Ordy­na­tor– dr Walde­mar Kwiecień
Zakres dzi­ałal­ności Odd­zi­ału Chirur­gicznego obe­j­muje lecze­nie zachowaw­cze i operacyjne:

•chorób prze­wodu pokarmowego

•nowot­worów a w szczegól­ności raka jelita grubego i żołądka oraz nowot­worów skóry

•następstw urazów oraz schorzeń ortopedycznych

•chorób naczyń a w szczegól­ności diag­nos­tyka miażdżycy i oper­a­cyjne lecze­nie żylaków

•chorób szyi, w tym oper­acje tarczycy

•przepuk­lin zarówno metodą otwartą jak i laparoskopową z uży­ciem siatek syntetycznych

W lecze­niu oper­a­cyjnym wyko­rzys­tu­jemy zarówno metody trady­cyjne jak również z zakresu tzw. chirurgii małoin­wazyjnej, która min­i­mal­izuje uraz oper­a­cyjny i w kon­sek­wencji ogranicza ból poop­er­a­cyjny, poprawia samopoczu­cie po zabiegu i skraca czas powrotu do zdrowia oraz pobytu w szpi­talu. W chirurgii małoin­wazyjnej wyko­rzys­tu­jemy nowoczesną diater­mię firmy ERBE z koag­u­lacją argonową, laparoskopię oraz spec­jal­isty­czne narzędzia takie jak Bi-​Clamp i Bisect.Zastosowanie metod znieczu­le­nia miejs­cowego i siatek syn­te­ty­cznych w oper­ac­jach przepuk­lin pach­winowych oraz nowoczes­nych metod w oper­ac­jach żylaków kończyn dol­nych nie ogranicza nor­mal­nego funkcjonowa­nia pac­jenta, który bezpośred­nio po zabiegu może chodzić i spoży­wać posiłki a powrót do nor­mal­nej pracy fizy­cznej jest możliwy po 3 tygodniach.

Zas­tosowanie wspom­ni­anych wyżej narzędzi skraca czas pobytu chorego po laparoskopowym usunię­ciu woreczka żół­ciowego lub wyrostka robaczkowego i po oper­acji tar­czycy do 23 dni.

Szczególny nacisk kładziemy na rozwój diagnostyczno-​leczniczych metod endoskopowych w chorobach prze­wodu pokar­mowego. Oprócz gas­troskopii i kolonoskopii rozwi­jamy endoskopowe sposoby usuwa­nia polipów żołądka i jelita grubego, tamowa­nia krwaw­ień z wrzodów i żylaków przełyku oraz usuwa­nia kamieni z dróg żół­ciowych. Do dys­pozy­cji posi­adamy endoskopy firmy­Olym­pus i plazmę argonową. Do diag­nos­tyki chorób naczyń uży­wamy nowoczes­nych aparatów USG: firmy Aloka oraz najnowszy Vivid-​7 firmy Gen­eral Eletric.

Pac­jenci Odd­zi­ału Chirurgii maj ą zapewnione kom­for­towe warunki pobytu w salach 2 lub 3 osobowych. Chorzy po dużych zab­ie­gach oper­a­cyjnych prze­by­wają na sali inten­sy­wnego nad­zoru z osobną obsługą pielęgniarską.

Zespół chirurgów składa się z doświad­c­zonych lekarzy sprawu­ją­cych opiekę nad chorymi zarówno na odd­ziale jak i w poradniach.

1. dr Walde­mar Kwiecień — Ordy­na­tor Odd­zi­ału:- spec­jal­ista chirurg,

2. dr Leszek Kania — Z-​ca Ordy­na­tora Odd­zi­ału — spec­jal­ista chirurg

3. dr Jerzy Prawda — spec­jal­ista chirurg,

4. dr Andrzej Hatny — spec­jal­ista chirurg,

5. dr Paweł Wieliński — spec­jal­ista chirurg.

Do dys­pozy­cji chorych pozostaje doświad­c­zona kadra pielęg­niarska oraz współpracu­jący reha­bil­i­tant, diete­tyk i psycholog.

Pracą zespołu pielęg­niarek w Odd­ziale zarządza mgr Agnieszka Madej — Pielęg­niarka Koor­dynu­jąca Odd­zi­ału Chirurgii Ogólnej

Pracę per­son­elu odd­zi­ału wspiera mgr Urszula Saw­czak — Sekre­tarka Medyczna