Ordy­na­tor– dr Janusz Rzodeczko.
Na odd­ziale wykony­wane są znieczu­le­nia ogólne, miejs­cowe, pod­pa­jęczynówkowe i zewnątrzoponowe

do wszys­t­kich rodza­jów zabiegów oper­a­cyjnych i diag­nos­ty­cznych wykony­wanych w Szpitalu.

Odd­ział posi­ada stanowiska inten­sy­wnej ter­apii, wyposażone w aparaturę mon­i­toru­jącą oraz podtrzy­mu­jącą czyn­ności życiowe, przez­nac­zone dla pac­jen­tów naj­ciężej chorych, wyma­ga­ją­cych stałego nad­zoru i inten­sy­wnego leczenia.

W miesiącu wrześniu Odd­ział Anestezjologii i Inten­sy­wnej Ter­apii został prze­nie­siony do nowego obiektu. Obec­nie Odd­ział dys­ponuje trzema łózkami inten­sy­wnej opieki medy­cznej i nowoczes­nym wyposażeniem.