Ordy­na­tor - dr n. med. Mar­iusz Zieliński.
Hos­picjum Stacjonarne, to wydzielony spec­jal­isty­cznie przy­go­towany do speł­ni­a­nia swo­jej roli odd­ział lecznictwa stacjonarnego,

w którym pracuje zespól ter­apeu­ty­czny, posi­ada­jący kwal­i­fikacje do pełnienia opieki z zakresu medy­cyny paliatywnej.

W hos­picjum stacjonarnym udzielane są świad­czenia pac­jen­tom cier­pią­cym na nieuleczalne, postępu­jące schorzenia – prowadzi się opiekę dla pac­jen­tów onko­log­icznych w ter­mi­nal­nym okre­sie choroby nowotworowej

Dzi­ałal­ność hos­picjum obejmuje:

 • zwal­czanie bólu trud­nego do opanowa­nia i innych objawów somatycznych,
 • łagodze­nie cier­pień psy­chicznych, duchowych i socjalnych,
 • wspo­ma­ganie rodziny chorych tak w cza­sie trwa­nia choroby, jak i w okre­sie osierocenia.

Celem opieki pali­aty­wnej, a zatem dzi­ałal­ności hos­picjum, jest popraw­ie­nie jakości życia chorych i ich rodzin.

Opiekę pali­aty­wną w Hos­picjum sprawuje pro­fesjon­alny inter­dyscy­pli­narny zespół, w skład którego wchodzą: lekarze, pielęg­niarki, psy­cholog, reha­bil­i­tant, duchowny i per­sonel pomocniczy.

Przyję­cie do Hospicjum

Hos­picjum stacjonarne obe­j­muje swoją opieką pac­jen­tów ze schorzeni­ami przewlekłymi i nie pod­da­ją­cymi się lecze­niu przy­czynowemu, określonymi przepisami prawa – zgod­nie z wykazem, będą­cym załącznikiem do Roz­porządzenia Min­is­tra Zdrowia z dnia 29 sierp­nia 2009 roku z późniejszymi zmianami.

 • wyma­gane jest skierowanie do szpi­tala od lekarza ubez­pieczenia zdrowot­nego (lekarz rodzinny, spec­jal­ista, lekarz z odd­zi­ału szpitalnego)
 • warunk­iem obję­cia opieką przez hos­picjum stacjonarne jest wyraże­nie świadomej zgody przez chorego lub jego opiekuna ustawowego
 • ostate­czną decyzję o obję­ciu pac­jenta lecze­niem w hos­picjum stacjonarnym pode­j­muje lekarz hospicjum

Rejes­tracja pac­jen­tów codzi­en­nie 815;

Wyma­gane dokumenty:

 • skierowanie,
 • zgoda na obję­cie opieką w Hospicjum,
 • dowód oso­bisty,
 • doku­ment ubezpieczenia,
 • doku­men­tacja medy­czna doty­chcza­sowego leczenia choroby

Druk skierowa­nia, zgody na obję­cie lecze­niem, wykaz jed­nos­tek chorobowych – są do pobra­nia ze strony inter­ne­towej szpi­tala, lub do odbioru w hospicjum.

Do pobra­nia:

Skierowanie i wniosek

Zgoda na obję­cie opieką w Hos­picjum

Wykaz jed­nos­tek chorobowych, w których są udzielane świad­czenia gwaran­towane w zakre­sie opieki pali­aty­wnej i hospicyjnej