SZPITAL SPECJALISTYCZNY
ARTMEDIK SP. Z O. O.

ul. Mało­goska 25
28 – 300 Jędrze­jów
NIP: 656-233-87-99

Budynki Szpi­tala i Przychodni

Cen­trala automaty­czna:
(41) 386 14 91
(41) 386 14 92
(41) 386 14 93
(41) 386 18 81
(41) 386 18 82

e-​mail: sekretariat@szpital-jedrzejow.pl

Dyrek­tor Szpi­tala Spec­jal­isty­cznego
Maciej Wró­bel
tel. (41386 11 54

Z-​CA Dyrek­tora ds. Medy­cznych
dr nauk med.
Walde­mar Michal­czak
tel.: (413882855

Naczelna Pielęg­niarka
mgr Halina Gajos
tel.: (413882860

Dyrek­tor Finan­sowy
Monika Łabuz-​Suwała
(41386 11 54

Sekre­tariat
(41386 11 54

Admin­is­tracja
(41386 23 18 

Dział Organizacyjno-​Prawny Kadr i Płac
(41388 28 04

Rejes­tracja Pra­cow­nia TKRTGUSG
661616021,  (41388 28 39

Rejes­tracja Porad­nia Chirur­giczna i Ortopedyczna
(41388 28 90

Rejes­tracja Porad­nia Chorób Płuc
(41388 28 57

Rejes­tracja Pra­cow­nia Gas­troskopii i Kolonoskopii
(41388 28 41

Rejes­tracja Porad­nia Neonatologiczna
(41388 28 29

Rejes­tracja Pozostałe Porad­nie Specjalistyczne
(41388 28 19

Statystyka Medy­czna (wyp­isy)
(41388 28 53

Aparaty wrzu­towe 
Chirur­gia (041801 81 51
Położnictwo (041801 81 20
Wewnętrzny (041801 81 48
Dziecięcy (041801 81 50
Izba przyjęć (041801 81 52

Odd­zi­ały szpitalne

SOR (41386 17 21
Dziecięcy (41386 55 92
Wewnętrzny (41386 50 62
Chirur­gia (41386 42 48
Ginekologiczno-​Położniczy (4138621 83
Ortope­dy­czny (41388 28 10
Neona­to­log­iczny (41388 28 30
Hos­picjum Stacjonarne (41388 28 08
Apteka Szpi­talna (41386 64 79

 

Reg­u­lamin Zakładu