Miejsce bezpłatnych badań prenatalnych w województwie świętokrzyskim

Miejsce bezpłatnych badań prenatalnych w województwie świętokrzyskim:

1. Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach, Kielce, ul. Prosta 30, tel. (41) 361 85 25;

2. Centrum Medyczne DENTIFEM, Kielce, ul. Złota 26, tel. (41) 345 05 31

 

Kryteria jakie musi spełniać pacjentka aby nieodpłatnie wykonać nieinwazyjne badania prenatalne:

1. wiek matki powyżej 35 lat,

2. wystąpienie w poprzedniej ciąży abberacji chromosomowej u płodu lub wcześniej urodzonego dziecka,

3. stwierdzenie wystąpienia strukturalnych abberacji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka,

4. stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikowo.

5. stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko abberacji chromosomowej lub wady płodu.