Fundusze Unijne

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XII Działanie 12.1

Umowa o dofinansowanie  Nr UDA-POIS.12.01.00-00-358/08-00
Projektu nr WND-POIS.12.01.00-00-358/08
„Poprawa dostępności i skuteczności leczenia pacjentów w nagłych przypadkach poprzez wyposażenie SOR Szpitala Specjalistycznego w Jędrzejowie”

Wartość projektu: 11 448 085 zł

pdf Informacja o pozytywnym wniosku

W ramach projektu wykonano:

Dokończono remont budynku i pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

sor1 sor5

Zakupiono sprzęt medyczny za kwotę ponad 7 milnionów zł 3 nowoczesne cyfrowe aparaty RTG, tomograf komputerowy

sor2

Zakupiono wyposażenie gabinetów zabiegowych (stoły zabiegowe, lampy, aparaty do znieczulenia, respiratory, kardiomonitory, narzędzia chirurgoczne...)

sor3 sor4

 

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

 

pic

 

Projekt:

 

 

Poprawa efektywności funkcjonowania regionalnego systemu ochrony zdrowia poprzez dobudowę pawilonu łóżkowego oraz stworzenie hospicjum w

 

 Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Jędrzejowie

 

Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSW.05.01.00-26-559/09-00

 

Projektu nr WND-RPSW.05.01.00-26-559/09, zawarta w Kielcach dnia 12.04.2011 r.

 

 

 

 

Beneficjent:

 

ARTMEDIK Sp. z o. o

 

ul. Małogoska 25, 28 – 300 Jędrzejów;

 

 NIP: 656-22-76-905, REGON: 260221290, KRS: 0000302531

 

 

Nazwa programu operacyjnego oraz jego kod:

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

 

RPSW.00.00.00

 

Numer i nazwa osi priorytetowej RPOWŚ:

 

Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport

 

 

Numer i nazwa działania w ramach RPOWŚ:

 

5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia

 

Tytuł projektu

 

Poprawa efektywności funkcjonowania regionalnego systemu ochrony zdrowia poprzez dobudowę pawilonu łóżkowego oraz stworzenie hospicjum w

 

Szpitalu im. W. Biegańskiego w Jędrzejowie

 

 

Wartość projektu:

 

5 010 000,00 zł

 

w tym:

 

2 975 940,00 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

2 034 060,00 zł środki własne

 

 

Rezultat:

 

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji w 2011 powstanie przebudowana i doposażona instytucja ochrony zdrowia. Całkowita powierzchnia użytkowa

 

rozbudowanego szpitala wyniesie 12 673,64 m2, w tym 1905 m2 powierzchni użytkowej wyposażonej w nową infrastrukturę techniczną.

 


Zdjecie na strone 01 Zdjecie na strone 02

.
 3. Projekt „Uruchomienie e-rejestracji Pacjentów w Przychodni Specjalistycznej NZOZ Szpital Specjalistyczny
w Jędrzejowie celem poprawy dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na teranie obszaru działania
LGR Jędrzejowska Ryba”
 .
W ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oś priorytetowa 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Informatyzacja Przychodni Specjalistycznej
Wartość projektu: 528 449,33 zł.

.

W ramach pro­jektu wykonano:

somed1 somed2

 

 

4. Projekt „Rozwój sektora „badania i rozwój” w województwie świętokrzyskim poprzez stworzenie Medycznego Zaplecza Badawczego w Kielcach”

Projekt jest realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.02.01.00-26-021/11-00

Oś priorytetowa II „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”

Wartość projektu wynosi 30 687 569,10 zł

Dofinansowanie ze środków  europejskich wynosi 14 302 907,50 zł

W wyniku realizacji projektu powstanie Medyczne Zaplecze Badawcze składające się z Laboratorium Inżynierii Tkankowej, Działu Diagnostyki Obrazowej i Terapii oraz Działu Symulacji Medycznej wraz z Centrum Biomechaniki i Prosektorium

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013