Ogłaszamy rekru­tację dla osób chęt­nych do sko­rzys­ta­nia ze szkole­nia w zakre­sie radi­ologii, które prowad­zone będzie 19 grud­nia w Spec­jal­isty­cznym Szpi­talu im. Wł. Bie­gańskiego w Jędrze­jowie. Szkole­nie adresowane jest do tech­ników RTG, lekarzy spec­jal­istów w dziedzinie chirurgii, orto­pe­dii, radi­ologii, per­son­elu pra­cowni endoskopowych oraz innych osób, u których wyma­gany jest ww kurs.

Szkole­nie potrwa jeden dzień i zakończy się egza­minem. Koszt szkole­nia 390 zł.

Zgłosze­nie przyj­mowane będą do dnia 10 grud­nia pod nr tel.507 407 327.

P. Dominika Kawiorska.

Chęt­nych zapraszamy do kontaktu