Szanowni Państwo !
Zbliża się czas urlopów. Przez wielu z nas, jest to najbardziej wyczeki­wany okres w roku kalen­dar­zowym. Czas odpoczynku, relaksu, naład­owa­nia aku­mu­la­torów, ale także czas dla Rodziny, Zna­jomych i Przy­jaciół. Let­nie tem­per­atury, długie wiec­zory i dni, zachę­cają nas do spędza­nia wol­nego czasu na świeżym powi­etrzu. Niestety jest też druga strona medalu. Biorąc pod uwagę statys­tki, sezon wakacji jest najniebez­pieczniejszym okre­sem na dro­gach, ale nie tylko.
Spółka ARTMEDIK pod­jęła wyzwanie.

W trosce o Państwa bez­pieczeństwo pod­czas wakacji, przy­go­towal­iśmy cykl odcinków informacyjno-​edukacyjnych, poświę­conych najczęst­szym zagroże­niom, ura­zom i chorobom, które mogą się nam przy­darzyć pod­czas sezonu let­niego. Mamy nadzieję, iż pomogą one Państwu w rozpoz­na­niu i pod­ję­ciu odpowied­nich dzi­ałań, w przy­padku gdy będziecie obser­wa­torami lub sami doświad­czy­cie, które­goś z prezen­towanych zdarzeń.
Począwszy od dnia dzisiejszego, w każdy piątek, przez cały okres wakacji, na naszym kanale w ser­wisie Youtube, będziemy pub­likować odcinek z cyklu „Bądź bez­pieczny z ARTMEDIK”. Mamy nadzieję, iż będą to dla Państwa cenne lekcje.
Zaglą­da­j­cie na nasz fan­page lub kanał na YT, pub­liku­j­cie i udostęp­ni­a­j­cie wirtu­alne porad­niki, abyśmy dotarli do jak najwięk­szej liczby Osób.
Pamię­ta­jmy, szczegól­nie w tym okre­sie, o bez­pieczeńst­wie włas­nym i naszych najbliższych.
Życzymy udanych i bez­piecznych wakacji.
Zespół ARTMEDIK

2018 06 08 13 17 59 Odc. 1 YouTube