Ogłosze­nie o zamówie­niu na zakup sprzętu medy­cznego — zestawu elek­trod i znaczników do bada­nia bio­me­chan­icznego na rzecz zamaw­ia­jącego: Artmedik spółka z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią. Miejscem wyko­na­nia przed­miotu zamówienia jest Odd­ział Spółki Artmedik w Kiel­cach — Cen­trum Badaw­czo Roz­wo­jowe ul. Koś­ciuszki 25, 25316 Kielce

https://​baza​konkuren​cyjnosci​.fun​duszeeu​rope​jskie​.gov​.pl/​p​u​b​l​i​c​a​t​i​o​n​/​v​i​e​w​/​1108565