Artmedik Sp. z o. o. infor­muje, że świad­czenia gwaran­towane noc­nej i świątecznej opieki zdrowot­nej udzielanej w miejscu zamieszka­nia lub pobytu świad­czenio­biorcy, w miesiącu lutym 2018 r. będzie real­i­zować jak doty­chczas tj. z udzi­ałem pod­wykon­awcy Świę­tokrzyskie Cen­trum Ratown­ictwa Medy­cznego i Trans­portu San­i­tarnego w Kielcach.

tele­fonu kon­tak­towy dla Świad­czenio­bior­ców: 413446503, 413442647

świad­czenia gwaran­towane noc­nej i świątecznej opieki zdrowot­nej udzielanej w warunk­ach ambulatoryjnych

Porad­nia Noc­nej i Świątecznej Opieki Zdrwowtnej

Jędrze­jów ul. Mało­goska 25, 28300 Jędrzejów

tele­fonu kon­tak­towy dla Świad­czenio­bior­ców: 41 388 28 1