logo

…trochę his­torii

Dnispirometrii, zainicjowano po raz pier­wszy na skalę świa­tową w 2010 roku. W założe­ni­ach obchody świa­towe odby­wają się raz na dwa lata. Pol­ska Fed­er­acja Sto­warzyszeń Chorych na Astmę, Alegię i POChP zainicjowała w lat­ach pomiędzy kole­jnym świa­towymi dni­ami spirometrii pol­skie obchody, w lat­ach 2011, 2013, 2015, jed­nocześnie włącza­jąc się w obchody świa­towych dni, w lat­ach 2012, 2014 i 2016. W ciągu dni spirometrii zbadano ponad 45.000 osób a ponad 10.000 otrzy­mało rozpoz­nanie choroby obturacyjnej.

Rok 2017 to kole­jna okazja do obchodów Dni Spirometrii, które odby­wają się w ramach wielo­let­niej kam­panii Healthy Lungs for Life prowad­zonej przez europe­jską orga­ni­za­cją Euro­pean Lung Fou­da­tions a koor­dynowana w Polsce przez Fed­er­ację. W tym roku hasłem kam­panii będzie „ odd­y­chaj czystym powi­etrzem”, w naszym bardzo zanieczyszc­zonym kraju to hasło staje się bardzo aktu­alne i społecznie bardzo ważne. Co roku uczest­niczy w akcji ponad 250 ośrod­ków w całej Polsce.

….cele

Celem nadrzęd­nym akcji spirom­e­trycznych jest zwięk­sze­nie świado­mości zdrowia odd­e­chowego w społeczeńst­wie poprzez skłonie­nie Polaków do reg­u­larnych badań. Jak wiemy budowanie ruchu społecznego wokół tem­atyki zdrowych płuc i zdrowia odd­e­chowego jest punk­tem wyjś­ciowym do tworzenia zop­ty­mal­i­zowanych pro­gramów zdrowot­nych i odpowied­niego pozy­cjonowa­nia zdrowia odd­e­chowego w poli­tyce zdrowot­nej Państwa.

….jak dzi­ałamy

Real­iza­torami akcji są ośrodki medy­czne w całej Polsce. Zgłosze­nie placówki do akcji odbywa się na zasadzie dobrowol­ności oraz przestrze­ga­nia reg­u­laminu akcji. W zamian placówka zostaję wciąg­nięta na listę real­iza­torów i otrzy­muję ujed­no­li­cone mate­ri­ały pro­mo­cyjne obsługu­jące akcję w danych roku (spon­sorzy maja wpływ na ilość i jakość materiałów)

Fed­er­acja speł­nia rolę koor­dy­na­tora prze­biegu akcji oraz zapew­nia obsługę PR-​ową akcji i logistykę przekazy­wa­nia mate­ri­ałów do placówek. Pop­u­laryzuje jed­nocześnie stan­dardy diag­nos­ty­czne w chorobach układu oddechowego.

Każ­do­ra­zowa pod­czas akcji badamy pac­jen­tów metodą kwestionariuszową.

Zasady, którymi kieru­jemy się w real­iza­cji akcji to: wza­jemne zau­fanie, rzetel­ność zawodowa lekarzy i pielęg­niarek oraz odpowiedzial­ności za przestrze­ganie między­nar­o­dowych stan­dardów diagnostycznych.

….prze­bieg w 2017

Miesiąc

Dzi­ała­nia

Czer­wiec 2016 r.

 1. Pier­wszy mail­ing zachę­ca­jący do placówek typu „save the date”

Lip­iec 2016

 1. Drugi mail­ing do bazy danych placówek z infor­ma­cją o korzyś­ci­ach płyną­cych z zaan­gażowa­nia się
 2. Pro­jek­towanie i pro­dukcja mate­ri­ałów informacyjno-​reklamowych; plakat obchodów, ulotki dla pac­jen­tów, koszulki dla per­son­elu obsługu­jącego stoisko spirometryczne,
 3. Rejes­tracja placówek – praca ciągła

Sier­pień

 1. Trzeci mail­ing z przekazaniem wiz­ual­iza­cji mate­ri­ałów promocyjnych
 2. Rejes­tracja placówek – praca ciągła
 3. Wysyłka mate­ri­ałów do zare­je­strowanych placówek

Wrze­sień

 1. 913 wrześ­nia; Pocza­tek kam­panii na kon­gre­sie ERS ( Euro­pean Res­pi­ra­tory Soci­ety) w Medi­olanie, Fed­er­acja ma wyna­jęte stoisko w stre­fie dla orga­ni­za­cji pacjenckich
 2. 1415 wrześ­nia 2017 – Kon­fer­encja pra­sowa; wnioski pokon­gre­sowe z per­spek­tywy orga­ni­za­cji pac­jenck­iej oraz ogłoszenia listy ośrod­ków real­iza­torów Świa­towych Dni Spirometrii w Polsce
 3. 2530 wrześ­nia – tydzień spirometrii w Polsce; ogólnopol­ska akcja dar­mowych badań spirom­e­trycznych dla Polaków , real­i­zowana wg. lokaliza­cji wcześniej zare­je­strowanych ośrodków.
 4. Kam­pa­nia na pro­filu Fb Fed­er­acji – konkurs dla pac­jen­tów na własne zdję­cie pn. „

Październik

 1. Zbieranie wyników iloś­ciowych od placówek realizatorów
 2. Anal­iza jakoś­ciowa ankiet pac­jenc­kich obsługu­ją­cych akcję
 3. Opra­cow­anie raportu z prze­biegu akcji

Listopad

 1. Prezen­tacja raportu pod­czas obchodów świa­towego Dnia POCHP listopad 2017

Więcej infor­ma­cji o akcji