b3

Artmedik sp. z o.o. ma umowę o współpracy z Region­al­nym Cen­trum Naukowo — Tech­no­log­icznym w celu pobiera­nia i prze­chowywa­nia krwi pępowinowej w ramach Pub­licznego Banku Komórek Macierzystych.

Infor­ma­cje na temat możli­wości pobiera­nia krwi pępowinowej można uzyskać u lekarza prowadzącego ciążę, u położnej środowiskowej oraz na odd­ziale gineko­log­iczno — położniczym.

Pro­jekt Pub­licznego Banku Komórek Macierzystych pow­stał w odpowiedzi na Rezolucję Par­la­mentu Europe­jskiego nawołu­jącą do doborowol­nego i nieod­płat­nego daw­stwa tkanek i komórek w celu ułatwienia znalezienia odpowied­nich daw­ców na tere­nie Europy i pomoc w ratowa­niu życia.