Przyj­muje lekarz spec­jal­ista hema­tologii — dr Ewa Wasińska
Porad­nia mieści się w budynku Przy­chodni Spec­jal­isty­cznej
Rejes­tracja do poradni w Rejes­tracji Cen­tral­nej — tele­fon 041 386 14 91 wew. 225