DZIEŃ DZIECKA

Dzieci prze­by­wa­jące w Odd­ziale Pedi­atrycznym Naszego Szpi­tala odwiedzili niespodziewani goś­cie.…

Posta­cie znane z bajek baw­iły się z najmłod­szymi pac­jen­tami.
Wolon­tar­iusze z LO im. M. Reja, prze­brani za posta­cie z pop­u­larnych baje, czy­tali dzieciom książki, poma­gali rysować, roz­dawali cukierki, kolorowanki…
Młodzież ze szkoły pielęg­niarskiej, doby­wa­jąca prak­tyki w szpi­talu, wys­taw­iła spec­jal­nie dla małych pac­jen­tów przed­staw­ie­nie pt. „Czer­wony Kap­turek„
Był Czer­wony Kap­turek, Bab­cia, Zły Wilk i Dzielny Gajowy. … wszys­tko skończyło się dobrze… :-)